ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Thông báo đăng ký thêm vào các lớp K63

28/8/2018

Sinh viên các khoá K62 trở về trước muốn đăng ký học lại cùng các lớp với K63 vào đọc lịch

Thông báo lịch sát hạch bơi đối với sinh viên K63

27/8/2018

Sinh viên K63 đã đăng ký sát hạch bơi vào xem lịch

Kế hoạch học tập năm học 2018-2019

23/5/2019

Sinh viên xem biểu đồ kế hoạch học tâp năm học 2018-2019

Thông báo mở lớp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên BKHN theo dạng thức Blended learning.

25/8/2018

Sinh viên có nhu cầu học tiếng anh dạng thức blended learning vào xem thông báo

Thông báo danh sách và lịch thi vào chương trình đào tạo tài năng K63

23/8/2018

Sinh viên K63 đã đăng ký tham gia thi tuyển vào chương trình đào tạo tài năng K63 vào xem lịch