ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

[ĐTĐH] Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20172-A

13/7/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20172-A vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

[ĐTĐH] Thông báo kiểm tra thông tin cá nhân để làm bằng kỳ 20172-B

13/7/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172-B kiểm tra thông tin cá nhân theo đúng thông báo.

[ĐTĐH] Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20172B

12/7/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172B vào xem kết quả và thực hiện các thủ tục đúng theo thông báo.

Quy định về chuẩn trình độ và chuẩn tiếng anh đầu ra đối với sinh viên đại học hệ chính quy K62

6/9/2017

Sinh viên K62 hệ chính quy xem chuẩn trình độ và chuẩn đầu ra tiếng anh.

Danh sách lớp Tài năng, kỹ sư chất lượng cao K62 - cập nhật ngày 05/09/201

5/9/2017

Sinh viên K62 của lớp Tài năng và lớp Kỹ sư chất lượng cao K62 vào xem danh sách

Thay đổi phòng học kỳ 20171

4/9/2017

Sinh viên xem phòng học cập nhật áp dụng từ 5/9

Biểu mẫu về thanh toán giảng dạy, thỉnh giảng, kinh phí

31/8/2017

Các biểu mẫu về thanh toán khối lượng giảng dạy, hợp đồng, thanh lý hợp đồng thỉnh giảng, tra cứu kinh phí thi, danh sách sinh viên tốt nghiệp, danh sách cán bộ phản biện

Quyết định phân lớp Tiếng Anh cho SV khoá K62 và miễn tiếng anh cho SV chương trình tiên tiến năm 2017-2018

29/8/2017

Sinh viên K62 được nhà trường phân lớp Tiếng anh theo Quyết định này.