THÁNG 09

17

THÁNG 05

19


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Thông báo về học phí kỳ 1 năm 2019-2020 (20191) đợt 1

17/9/2019

Sinh viên đọc thông báo về học phí kỳ 20191 - đợt 1

Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20191

12/9/2019

Sinh viên đã đăng ký lớp học phần ĐATN kỳ 20191 vào xem kết quả xét nhận ĐATN.

Lịch học và tài liệu hướng dẫn sử dụng Smartcom của học phần FL0400 và FL0500

7/9/2019

Sinh viên đã đăng ký vào 2 học phần FL0400 và FL0500 xem thông báo

Kết quả kiểm tra ngoại ngữ đầu vào K64

31/8/2019

Sinh viên các chương trình tiên tiến (trừ IT-E6 và ET-E9) xem kết quả thi ngoại ngữ đầu vào.