ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Chương trình đào tạo theo Viện

3/10/2016

Thông tin chương trình đào tạo theo Viện chuyên ngành.

Khung chương trình đào tạo đai học chính quy

3/10/2016

Khung chương trình đào tạo chuẩn của hệ chính quy

Quy định về tiếng anh đối với sinh viên đại học chính quy năm 2014

3/10/2016

Quy định tiếng anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy năm 2014

Quy định về khung chương trình giáo dục đại học 2009

3/10/2016

Khung chương trình giáo dục đại học năm 2009