THÁNG 11

03

THÁNG 10

20

Thời gian: 7h15 Thứ 7, CN ngày 20 & 21/10/2018. Địa điểm: Hội trường C2


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Thông báo phân ngành K60

7/10/2016

Sinh viên K60 vào xem thông tin điểm phân ngành

Thông tin học bổng khuyến khích học tập kỳ 20151 - chính thức

10/10/2016

Thông tin học bổng khuyến khích học tập chính thức kỳ 20151

Biểu mẫu về xét nhận Đồ án (Khóa luận) tốt nghiệp, xét tốt nghiệp ra trường

4/10/2016

Các biểu mẫu liên quan đến tác vụ xét nhận ĐATN và xét Tốt nghiệp

Biểu mẫu về bằng cấp

3/10/2016

Biểu mẫu về các thủ tục về bằng cấp