ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

28/12/2020

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại, xin chuyển ngành học

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20201-A và đăng ký bổ sung

17/12/2020

SInh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-A và xem kết quả.

Kế hoạch thu học phí kỳ 20201 - đợt 2

4/3/2021

Sinh viên chú ý thời gian thu học phí đợt 2 kỳ 20201 (cập nhật ngày 14/12)

Kế hoạch tiếp nhận trở lại học từ kỳ 20202

3/12/2020

Sinh viên đang thuộc diện nghỉ học, đình chỉ có nhu cầu tiếp nhận trở lại để học tiếp từ kỳ 20202 vào đọc thông báo.

Thông báo chuyển phòng học bắt đầu từ ngày 23/11

19/11/2020

Sinh viên chú ý xem thông báo đổi phòng bắt đầu từ 23/11 (cập nhật danh sách ngày 19/11)