ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-B

16/7/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20192-B

Lịch phát bằng tốt nghiệp đợt 20192-A

15/7/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20192-A vào xem lịch phát bằng.

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20192(A-AB-B)

8/7/2020

Sinh viên chú ý vào xem và cập nhật thường xuyên lịch thi giữa kỳ 201912-A-AB-B