ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Quy chế đào tạo chính quy của trường ĐHBKHN năm 2018

4/12/2018

Ban hành quy chế đào tạo chính quy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2018

Lịch mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20181-A

28/11/2018

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện xét tốt nghiệp ra trường đợt 20181-A

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ hè 20173 (đợt chính thức)

22/11/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20173 - đợt chính thức vào xem lịch phát bằng.

Lịch tiếp nhận sịnh viên trở lại học từ kỳ 2 năm học 2018-2019 (20182)

29/11/2018

Sinh viên đang "Nghỉ học" hoặc "Đình chỉ" xem thông báo tiếp nhận trở lại học từ kỳ 20182

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ hè 20173 (đợt cấp bằng sớm)

30/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20173 và đã đăng ký nhận bằng sớm vào xem thông báo.