ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Quy định về mức học phí đào tạo năm học 2020-2021

16/12/2020

Quy định chính thức về mức học phí năm học 2020-2021 của sinh viên đại học chính quy và học viên, nghiên cứu sinh.

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20193

30/9/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20193 vào kiểm tra lại thông tin trước khi cấp bằng

Kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20201

29/9/2020

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20201 vào xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20201

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20193 và đăng ký bổ sung

28/9/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20193 thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp hoặc đăng ký bổ sung.