ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Kế hoạch học tập năm học 2018-2019

26/8/2018

Sinh viên xem biểu đồ kế hoạch học tâp năm học 2018-2019

Thông báo mở lớp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên BKHN theo dạng thức Blended learning.

25/8/2018

Sinh viên có nhu cầu học tiếng anh dạng thức blended learning vào xem thông báo

Thông báo danh sách và lịch thi vào chương trình đào tạo tài năng K63

23/8/2018

Sinh viên K63 đã đăng ký tham gia thi tuyển vào chương trình đào tạo tài năng K63 vào xem lịch

Danh sách đăng ký phòng cho ngày định hướng nghề nghiệp của các Viện

21/8/2018

Sinh viên K63 đã nhập học vào xem lịch định hướng nghề nghiệp của các Viện