ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Tư vấn tuyển sinh 2017

14/3/2017

Tư vấn tuyển sinh 2017

Giới thiệu mô hình và chương trình đào tạo của trường ĐHBK Hà Nội áp dụng từ K62

14/3/2017

Giới thiệu mô hình và chương trình đào tạo của trường ĐHBK Hà Nội áp dụng từ K62

Quy định về chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với các chương trình đặc biệt, chất lượng cao

8/3/2017

Chuẩn ngoại ngữ đầu ra áp dụng cho sinh viên các chương trình đặc biệt và chất lượng cao

Thông báo số 2 về xét tốt nghiệp đợt 20161-B

7/3/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B vào xem thông báo về thời gian xử lý xét tốt nghiệp và hạn thắc mắc.

Hướng dẫn kiểm tra điều kiện tốt nghiệp

1/3/2017

Sinh viên kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp