ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Thông báo lịch học tập ngày giỗ Tổ Hùng Vương

30/3/2020

Sinh viên chú ý về lịch học tập ngày giỗ Tổ Hùng Vương

Thông báo cập nhật kế hoạch học tập tuần từ 06/04 đến 18/04/2020

27/3/2020

Sinh viên chú ý đọc kỹ thông báo và nghiêm túc thực hiện

Thông báo mở xét bổ sung nhận ĐATN kỳ 20192 (đợt bổ sung)

20/3/2020

Sinh viên đã đăng ký ĐATN 20192 ngay từ đầu kỳ mà chưa đủ điều kiện nhận trong đợt vừa rồi vào xem và làm đơn xét nhận ĐATN bổ sung kỳ 20192

Đăng ký kế hoạch học tập kỳ hè 20193 và kỳ 1 năm học 2020-2021 (20201)

20/3/2020

Sinh viên các khóa vào đăng ký kế hoạch học tập (đăng ký mã học phần) cho kỳ hè 20193 và kỳ 1 năm học 2020-2021 (20201)