ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Khung chương trình GDTC K62 và bảng học phần tương đương

11/1/2018

Sinh viên K62 vào xem khung chương trình đào tạo GDTC, các khoá khác xem bảng học phần tương đương GDTC.

Thông báo lịch đăng ký lớp GDTC cho K62 học kỳ 20172

10/1/2018

Sinh viên K62 vào xem lịch đăng ký vào học phần GDTC

THÔNG BÁO XÉT NHẬN ĐATN BỔ SUNG KỲ 20172

31/12/2017

Sinh viên năm cuối đăng ký đồ án tốt nghiệp vào đọc thông báo mới