ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Thông báo chuyển đổi hình thức giảng dạy kỳ hè 20193

18/8/2020

Các bạn sinh viên chú ý thực hiện hình thức giảng dạy kỳ hè 20193.

Kiểm tra thông tin cấp bằng kỳ 20192-B

12/8/2020

Những sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192B thành công vào kiểm tra lại thông tin.

Thông báo kế hoạch nộp học phí kỳ hè 20193

4/3/2021

Sinh viên chú ý lịch nộp học phí

Kết quả xét nhận ĐATN học kỳ 20193

10/8/2020

Sinh viên chú ý xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ hè 20193.

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20192-B và đăng ký bổ sung

10/8/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp.