Hướng dẫn gửi câu hỏi và thắc mắc tới phòng ĐTĐH


HƯỚNG DẪN GỬI CÂU HỎI & THẮC MẮC
TỚI PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
 
1.      Thông báo
Sau quá trình triển khai thực hiện, Phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) tiếp tục mở rộng việc tiếp nhận các thắc mắc, phản hồi của sinh viên qua thư điện tử (email).
2.      Mục đích:
-         Giảm thời gian sinh viên phải chờ đợi, hẹn gặp;
-         Rút ngắn được thời gian tiếp nhận và xử lý thông tin;
-         Đơn và ngày giờ nộp đơn, ngày giờ xử lý được lưu trữ đầy đủ; do đó dễ dàng đối chiếu khi cần thiết.
3.      Phòng ĐTĐH tiếp nhận thắc mắc, phản hồi về các mục sau đây qua email:
-         Học phí
-         Học bổng
-         Miễn học Quân sự, thể dục (khi đã có Chứng chỉ)
-         Xử lý học tập
-         Chuyển điểm tương đương, chuyển điểm thay thế
-         Xét nhận ĐATN
-         Xét tốt nghiệp
 
Lưu ý về mục Học phí:
-          Phòng ĐTĐH chỉ tiếp nhận giải quyết các thắc mắc về cách tính & số tiền học phí.
-         Phòng Công tác sinh viên đảm nhận việc thu học phí, tài khoản và các cảnh cáo liên quan tới học phí.
4.      Yêu cầu:
Sinh viên bắt buộc phải dùng email của trường cấp để liên hệ các công việc liên quan tới học tập.
Nếu sinh viên dùng các email khác như Gmail, Yahoo mail…thì Phòng ĐTĐH không thể xác thực được người gửi; do vậy sẽ không thuộc diện được tiếp nhận giải quyết.
5.      Các mẫu đơn (nếu cần dùng):
Tải về tại Cổng thông tin đào tạo à Phần “Đào tạo Đại học” à Mục “Biểu mẫu – Hướng dẫn”
Đường link truy cập tới Cổng thông tin đào tạo: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/
6.      Phần tiêu đề (Subject) của email phải đúng theo cú pháp qui định:
Cú pháp chung:  Mã số sinh viên - Hạng mục - Học kỳ
Hướng dẫn chi tiết
 
Hạng mục Tiêu đề (Subject) của email Gửi tới
Học phí (liên quan tới tín chỉ học tập) MSSV- Học phí - Kỳ
Ví dụ:
20181234 - Học phí - 20171
hung.tranle@hust.edu.vn
và gửi Cc tới:
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Học bổng MSSV- Học bổng - Kỳ
Ví dụ:
20181234 - Học phí - 20171
ninh.lequang@hust.edu.vn
và gửi Cc tới:
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Chuyển điểm MSSV- Chuyển điểm - Kỳ
Ví dụ:
20181234 - Chuyển điểm - 20171
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn
và gửi Cc tới:
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Miễn điểm
 
MSSV- Miễn điểm - Kỳ
Ví dụ:
20181234 – Miễn điểm - 20171
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn
và gửi Cc tới:
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Miễn học Quân sự, thể dục (khi đã có chứng chỉ) MSSV- Miễn QS & TD - Kỳ
Ví dụ:
20181234 – Miễn QS & TD - 20171
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn
và gửi Cc tới:
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Xử lý học tập
 
MSSV- Xử lý HT - Kỳ
Ví dụ:
20181234 – Xử lý HT - 20171
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
hung.tranle@hust.edu.vn
Xét nhận ĐATN
 
MSSV- Đồ án TN - Kỳ
Ví dụ:
20181234 – Đồ án TN - 20171
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn ninh.lequang@hust.edu.vn
và gửi Cc tới:
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Xét tốt nghiệp
 
MSSV- Xét TN - Kỳ
Ví dụ:
20181234 – Xét TN - 20171
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn ninh.lequang@hust.edu.vn
và gửi Cc tới:
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
7.      Thời điểm nhận đơn
-         Với các hạng mục Học phí, Xử lý học tập, Học bổng, Xét nhận ĐATN, Xét tốt nghiệp: theo đúng ngày & giờ được thông báo ở trang SIS. Kết quả xử lý sẽ được đưa vào trang SIS của cá nhân sinh viên.
-   Ví dụ về thời gian nhận thắc mắc liên quan tới Xử lý học tập:
http://sis.hust.edu.vn/NewsModule/?ID=322
-   Ví dụ về thời gian nhận thắc mắc liên quan tới Học phí:
http://sis.hust.edu.vn/NewsModule/?ID=327
-   Ví dụ về thời gian nhận thắc mắc liên quan tới Xét nhận ĐATN:
http://sis.hust.edu.vn/NewsModule/?ID=328
-   Ví dụ về thời gian nhận thắc mắc liên quan tới Xét tốt nghiệp:
http://sis.hust.edu.vn/NewsModule/?ID=317
-         Với các hạng mục Chuyển điểm tương đương; Chuyển điểm thay thế; Miễn học Quân sự, Thể dục (khi đã có chứng chỉ): tiếp nhận giải quyết trong toàn bộ học kỳ và áp dụng theo đúng các qui định hiện hành. Kết quả sẽ được đưa trực tiếp vào trang SIS cá nhân vào Mục Điểm học phần.
8.      Các lưu ý:
-         Sinh viên cần lưu trữ, không xóa các email đã gửi tới Phòng ĐTĐH để có thể in ra khi cần đối chiếu.
-         Khi sinh viên gửi email tới các chuyên viên theo địa chỉ email trên, có thể gửi kèm (Cc) tới TS. Nguyễn Xuân Tùng (Phó trưởng phòng) theo email  tung.nguyenxuan@hust.edu.vn  để đảm bảo tránh thất lạc.
-         Các đơn gửi kèm phải được chuyển sang dạng file PDF để tránh việc sai lệch thông tin.
9.      Ví dụ
Sau đây là ví dụ về một email gửi đúng cú pháp yêu cầu

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Chia sẻ bài viết lên facebook