Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng đối với sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20163


THÔNG BÁO

 
Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2016 3.
Danh sách sinh viên đăng ký xem chi tiết tại đây (cập nhật đến ngày 02/11/2017)
 Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính và những sinh viên chưa nộp tiền sẽ nộp bổ sung.
 Nơi nộp: Tại phòng Đào tạo đại học C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu.
 Chú ý: thời hạn chỉnh sửa thông tin sinh viên gửi trước ngày 27/10/2017   
Mẫu đơn tải tại đây                               
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học
Chia sẻ bài viết lên facebook