Thông báo kế hoạch đăng ký học phần kỳ 1_2016_2017 cho các học viên khóa 2015(A,B) và 2016(A,B)


Theo điều 58 Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 3341/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 21 tháng 08 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện ĐTSĐH thông báo tới các Viện quản chuyên ngành và học viên cao học khóa 2015(A,B), 2016(A,B) học tại trường ĐHBKHN về việc đăng ký học phần học kỳ 1_2016_2017 đợt 1 và đăng ký học tiếp, học lại và học nâng điểm như sau:

Kế hoạch giảng dạy và thi của học kỳ 1 năm học 2016_2017 đợt 1 khóa 2015(A,B), 2016(A,B): Bắt đầu từ 07/11/2016 đến 09/04/2017; nộp điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần trước ngày 23/04/2017, hoàn thành việc nhập điểm vào phần mềm trước ngày 30/04/2017.
1.      Đăng ký học tập
Học viên phải đăng ký các học phần của học kỳ 1_2016_2017 đợt 1 (thực hiện đăng ký học online bao gồm cả học phần bắt buộc và học phần tự chọn có số tín chỉ tối thiểu theo quy định của mỗi chuyên ngành, Viện Đào tạo sau đại học không nhận đơn đăng ký học phần từ các lớp) theo quy định không quá 20 TC và không ít hơn 2 TC. Học viên không đăng ký môn học sẽ không có tên trong danh sách của lớp học phần.
- Những học viên đăng ký các học phần tự chọn tự do (không nằm trong danh mục học phần của chuyên ngành) phải viết đơn (theo mẫu SĐH.QT6.BM2) có ý kiến của người hướng dẫn và lãnh đạo Viện quản chuyên ngành, nộp về viện ĐTSĐH trước ngày 04/11/2016. Các học phần tự chọn tự do chỉ được chấp nhận khi có lớp học phần đã được mở.
- Kế hoạch đăng ký môn học:
* Viện chuyên ngành gửi về Viện Đào tạo sau đại học danh mục các học phần hạn chế  (nếu có theo mẫu SĐH.QT6.BM4) của từng chuyên ngành trước ngày 07/10/2016. Nếu Viện không gửi viện ĐTSĐH sẽ mở danh mục học phần quy định trong CTĐT chuyên ngành 2015 để HV đăng ký.
* Học viên đăng ký thực hiện đăng ký online từ ngày 17/10/2016 đến hết ngày 23/10/2016. Nếu số HV đăng ký môn học ít hơn 7, Trường không mở lớp cho MH liên quan, HV có quyền đăng ký MH khác có mở lớp trong HK để thay thế.
* Học viên kiểm tra các  học phần được tổ chức học và đăng ký bổ sung những học phần đăng ký mà lớp học phần không  đủ điều kiện tổ chức từ ngày 25/10/2016 đến hết ngày 30/10/2016.
2.      Đăng ký học lại cao học và học bổ sung NCS
 - Học viên các khóa đăng ký học tiếp, học thêm, học lại sẽ học theo các lớp được mở của khóa kế tiếp hoặc theo lớp học phần riêng. Học viên viết đơn  xin đăng ký học theo khóa kế tiếp (theo mẫu SĐH.QT6.BM1) hoặc theo lớp học phần riêng (theo mẫu SĐH.QT6.2.BM2) và làm thủ tục (nộp đơn) tại viện ĐTSĐH từ ngày 07/11/2016-11/11/2016. Sau thời điểm trên viện ĐTSĐH không nhận đơn xin học lại.
 - Đối với các lớp học phần riêng khi lập lớp phải có ý kiến của Viện chuyên ngành đồng ý và cử giáo viên giảng dạy.                                                               
Chia sẻ bài viết lên facebook