BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2016-2017


Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học tập của một năm học được quy định trong biểu đồ kế hoạch học tập. Một năm học có hai học kỳ chính và một học kỳ hè, được tổ chức như sau:

  • Mỗi học kỳ chính có 20 tuần, trong đó các lớp học được xếp trong một đợt 8 tuần (đợt A hoặc đợt B) hoặc kéo dài 16 tuần (cả học lỳ với 1 tuần dự trữ); lịch thi được xếp vào 1 -2 tuần giữa học kỳ và 2 – 3 tuần cuối học kỳ.
  • Học kỳ hè bao gồm 5 tuần học và 1 tuần thi, được tổ chức theo yêu cầu của sinh viên muốn học lại, học vượt tiến độ hoặc học ngoài chương trình.

Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2016 – 2017 xem TẠI ĐÂY.

Chia sẻ bài viết lên facebook