Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu một số phương pháp làm giàu hóa học quặng apatit Lào Cai loại 2 và ứng dụng - NCS Bùi Quốc Huy


Ngày đăng: 04/01/2016
Tên luận án:  Nghiên cứu một số phương pháp làm giàu hóa học quặng apatit Lào Cai loại 2 và ứng dụng
Chuyên ngành:                                      Kỹ thuật hóa học                       Mã số: 62520301
Nghiên cứu sinh:                                               Bùi Quốc Huy
Người hướng dẫn khoa học:                               PGS.TS Lê Xuân Thành
Cơ sở đào tạo:                                      Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.   Quặng apatit Lào Cai loại 2 có thành phần 24,6% P2O5, 12,1% CO2 được làm giàu theo phương pháp nung – trích ly bằng NH4Cl. Nhiệt độ và thời gian nung thích hợp cho việc làm giàu là 8500C trong 45 phút; nồng độ NH4Cl thích hợp để trích ly là 2,5M. Tinh quặng thu được không bị kết khối có thành phần chính là floapatit và SiO2 với hàm lượng P2O5 là 31,9%, độ thu hồi P2O5 97,5%.
2.  Quặng apatit Lào Cai loại 2 có thành phần 24,6% P2O5, 12,1% CO2 được làm giàu theo phương pháp nung – hydrat hóa và gạn. Nhiệt độ và thời gian nung thích hợp cho việc làm giàu là 8500C trong 45 phút. Việc tách canxi oxit và magie oxit sau nung bằng hydrat hóa và lắng gạn 5 bậc xảy ra khá hiệu quả cho phép thu được tinh quặng có thành phần chính floapatit và SiO2 với hàm lượng P2O5 là 29,6 % và độ thu hồi P2O5 cao đạt  97,3%.
Ngoài sản phẩm chính là tinh quặng apatit, cả hai phương pháp trên cho phép thu hồi CO2 giải phóng khi nung và canxi và magie trong dung dịch trích ly/gạn thông qua việc tạo sản phẩm phụ CaCO3 và MgCO3 và điều này cho phép tuần hoàn lại nước.
3.  Đã xác định được điều kiện thích hợp cho việc hòa tách chọn lọc các khoáng cacbonat khỏi quặng apatit Lào Cai loại 2 có thành phần 24,6% P2O5, 12,1% CO2 bằng axit HCl. Thời gian thích hợp cho việc làm giàu là 1h và pH của dung dịch hòa tách được duy trì ở 4. Tinh quặng thu được có hàm lượng P2O5  31,91%, độ thu hồi P2O5 97,3%.  
4.  Quặng apatit Lào Cai loại 2 có thành phần 22,28% P2O5, 15,2% CO2 được làm giàu bằng axit photphoric. Kết quả chỉ ra rằng khi bổ sung dần có khuấy 9ml H3PO4 85% vào 20g quặng trong 91ml nước trong thời gian 45 phút ở 800C tinh quặng thu được có hàm lượng P2O5 29,49% và hiệu suất thu hồi đạt 97,82%.
Ngoài sản phẩm tinh quặng, từ tương tác của dung dịch lọc sau làm giàu với Ca(OH)2 đã điều chế được hệ magie hydroxit-canxi hidrophotphat dùng làm phân bón chậm tan. Hiệu suất magie và canxi đi vào kết tủa đạt 95,5 %. Kết quả này cho phép tuần hoàn lại nước.

Bui Quoc Huy. rar Chia sẻ bài viết lên facebook