Thông báo lịch mở đăng ký lớp kỳ hè 20173


Thông báo lịch đăng ký học tập kỳ hè 20173


Thời gian mở đăng ký tại trang http://dk-sis.hust.edu.vn

Từ 08h00 ngày 28/05/2018 đến 16h00 ngày 08/06/2018: Mở đăng ký chính thức dành cho những bạn đã đăng ký học phần trong kỳ hè.

Từ 08/06/2018 đến 16h00 ngày 28/06/2018: Mở điều chỉnh đăng ký học tập những sinh viên chưa đăng ký học phần có thể chọn mã lớp cần học để đăng ký nếu còn chỗ.

DANH SÁCH CÁC MÃ HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI K62 XEM TẠI ĐÂY

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THỂ CHẤT K62 XEM TẠI ĐÂY

Chú ý: Hiện tại lịch một số học phần chưa có lịch TN của môn học đi kèm, sẽ cập nhật trong lịch TKB sau.

- Lịch Thí nghiệm, thực hành, thực tập, đồ án sinh viên liên hệ Viện chuyên ngành. Kỳ hè sinh viên có tối đa 8 tín chỉ để đăng ký.

- Kỳ hè là kỳ tự nguyện vì vậy sinh viên K61 trở về trước tham khảo quy định về học phí kỳ hè tại đây nhé.
- Kỳ hè là kỳ tự nguyện vì vậy sinh viên K62 tham khảo quy định về học phí kỳ hè tại đây.
Thời khóa biểu dự kiến các học phần mở kỳ hè xem tại đây (cập nhật ngày 01/06/2018).

Chia sẻ bài viết lên facebook