Thông báo kiểm tra thông tin cá nhân để làm bằng kỳ 20172-B


Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên nộp tiền  kỳ 20172-B
Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây
 Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính và những sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp thành công chưa nộp tiền sẽ nộp bổ sung.
 Nơi nộp: Tại phòng Đào tạo đại học C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu.
Thời gian: trước ngày 25.07.2018                                 
 
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2018
Phòng Đào tạo Đại học
Tại đây

T
ại đây Chia sẻ bài viết lên facebook