Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu nano silica ứng dụng cho quá trình thu hồi dầu - NCS Hoàng Thị Phương


Ngày đăng: 28/09/2018
Tên luận án: Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu nano silica ứng dụng cho quá trình thu hồi dầu
Ngành: Kỹ thuật Hóa học Mã số: 9520301
Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Phương
Người hướng dẫn khoa học:
1. GS.TS Đinh Thị Ngọ
2. PGS. TS Hoàng Xuân Tiến
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Về lý luận: Trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu nanosilica ứng dụng cho quá trình thu hồi dầu, luận án đã thiết lập được phương pháp tiên tiến để tổng hợp vật liệu nanosilica với kích thước hạt phù hợp, giảm khả năng kết tụ và tăng độ ưa dầu, kỵ nước. Đặc biệt đã thành công trong việc tổng hợp và biến tính vật liệu mới aerogel có khả năng hấp phụ dầu rất cao. Lần đầu tiên sử dụng sóng siêu âm để điều chỉnh kích thước hạt và thu được kích thước hạt 6,8 nm - rất nhỏ so với các công trình công bố trước đây.
Về thực tiễn: Trên cơ sở phân tích, đánh giá khoa học về vấn đề ô nhiễm môi trường dầu và nước thải nhiễm dầu tại các khu vực khai thác dầu khí. Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn, luận án đã đưa ra các kết quả nghiên cứu đã đạt được ứng dụng vào quá trình thu hồi dầu cao. Luận án đã đưa ra 2 loại vật liệu nanosilica –TEOS – PDMS và aerogel –PDMS đã biến tính cho kết quả hấp phụ dầu và tái sử dụng cao trên mẫu dầu thô mỏ Bạch Hổ. Các kết quả này có tính mới và ứng dụng thực tiễn cao trong hấp phụ dầu tại Việt Nam.

Hoàng Thị Phương.rar Chia sẻ bài viết lên facebook