Kế hoạch đăng ký học tập kỳ 1 năm học 2018-2019


Theo điều 58 Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 2764/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Phòng Đào tạo thông báo tới các Viện quản chuyên ngành và học viên cao học khóa, 2017(A,B) và 2018(A,B) học tại trường ĐHBKHN về việc đăng ký học phần học kỳ 1_2018_2019 và đăng ký học tiếp, học lại và học nâng điểm.
Kế hoạch giảng dạy và thi của học kỳ 1 năm học 2018_2019 khóa 2017(A,B), 2018(A,B) : Bắt đầu từ 12/11/2018 đến 14/04/2019; nộp điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần và hoàn thành việc nhập điểm vào phần mềm trước ngày 28/04/2019.
1. Đăng ký học tập
- Học viên phải đăng ký các học phần của học kỳ 1_2018_2019 (thực hiện đăng ký học online bao gồm cả học phần bắt buộc và học phần tự chọn có số tín chỉ tối thiểu theo quy định của mỗi chuyên ngành, Văn phòng Đào tạo sau đại học không nhận đơn đăng ký học phần từ các lớp) theo quy định không quá 20 TC và không ít hơn 2 TC. Học viên không đăng ký môn học sẽ không có tên trong danh sách của lớp học phần.
- Những học viên đăng ký các học phần tự chọn tự do (không nằm trong danh mục học phần của chuyên ngành) phải viết đơn (theo mẫu SĐH.QT6.BM2) có ý kiến của người hướng dẫn và lãnh đạo Viện quản chuyên ngành, nộp về Văn phòng ĐTSĐH trước ngày 03/11/2018. Các học phần tự chọn tự do chỉ được chấp nhận khi có lớp học phần đã được mở.
- Kế hoạch đăng ký môn học:
* Viện chuyên ngành gửi về Phòng Đào tạo danh mục các học phần hạn chế (nếu có theo mẫu SĐH.QT6.BM4) của từng chuyên ngành trước ngày 10/10/2018. Nếu Viện không gửi Phòng Đào tạo sẽ mở danh mục học phần quy định trong CTĐT 2018 gửi kèm để HV đăng ký.
* Học viên đăng ký thực hiện đăng ký online từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 28/10/2018. Nếu số HV đăng ký môn học ít hơn 7, Trường không mở lớp cho MH liên quan, HV có quyền đăng ký MH khác có mở lớp trong HK để thay thế.
* Học viên kiểm tra các học phần được tổ chức học và đăng ký bổ sung những học phần đăng ký mà lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức từ ngày 30/10/2018 đến hết ngày 04/11/2018.
2. Đăng ký học lại
- Học viên các khóa đăng ký học tiếp, học thêm, học lại và NCS đăng ký học bổ sung sẽ học theo các lớp được mở của khóa kế tiếp hoặc theo lớp học phần riêng. Học viên viết đơn xin đăng ký học theo khóa kế tiếp (theo mẫu SĐH.QT6.BM1) hoặc theo lớp học phần riêng (theo mẫu SĐH.QT6.2.BM2) và làm thủ tục (nộp đơn) tại Văn phòng Đào tạo sau đại học từ ngày 05/11/2018-09/11/2018. Sau thời điểm trên Văn phòng đào tạo sẽ không nhận đơn xin học lại.
- Đối với các lớp học phần riêng khi lập lớp phải có ý kiến của Viện chuyên ngành đồng ý và cử giáo viên giảng dạy.  Chia sẻ bài viết lên facebook