Thông báo lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20162 đợt A-AB-B


PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH THI
  • Bổ sung lịch thi mã lớp 94053 
94053 PH1120 Vật lý đại cương II T42 Thứ hai 05/06/2017 Kíp 2 KT12.09-K61 40 D3-201
 
  • Thay đổi phòng thi và thời gian của học phần CH3220- Hóa hữu cơ; CH3325- Hóa hữu cơ; CH3329- Hóa hữu cơ II bắt đầu từ kíp 1 tại C1-302 (Cập nhật ngày 24/05/2017)
 
                  Mã lớp 660939 Thi Tuần 44 thứ 2 ngày 19/06/2017 kíp 1-2 tại C3-311
                  
Mã lớp 660940 Thi Tuần 44 thứ 2 ngày 19/06/2017 kíp 1-2 tại C3-306
 

Chia sẻ bài viết lên facebook