Luận án tiến sí: Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp sinh viên khối ngành kỹ thuật - NCS Đoàn Thị Thu Trang


Ngày đăng: 12/10/2018
Tên luận án: Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp sinh viên khối ngành kỹ thuật
Ngành: Kinh tế học                 Mã số: 9310101
Nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Thu Trang
Người hướng dẫn khoa học:
                                                 1. PGS.TS. Lê Hiếu Học
 2. GS. TS. Phạm Thị Kim Ngọc
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
Luận án sử dụng 06 yếu tố nhận thức cá nhân trên cơ sở Lý thuyết hành vi có kế hoạch của Ajzen (1991), đồng thời bổ sung 01 yếu tố nhận thức cá nhân (cảm nhận về may mắn) trên cơ sở lý thuyết Locus of Control và thực tế tình hình khởi nghiệp ở Việt Nam để phát triển mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam. Đây là hướng tiếp cận từ phía bên trong người khởi nghiệp tiềm năng. Bên cạnh đó, 02 yếu tố môi trường gồm đặc trưng nhân khẩu học và chương trình đào tạo khởi nghiệp được đưa vào mô hình nghiên cứu dưới dạng nhóm biến điều khiển nhằm xem xét sự khác biệt về mức độ tác động của các yếu tố nhận thức cá nhân lên ý định khởi nghiệp của các nhóm sinh viên kỹ thuật khác nhau và so sánh mức độ sẵn sàng khởi nghiệp của các nhóm sinh viên. Các nghiên cứu trước đây thường chú trọng tới nhóm sinh viên khối ngành kinh tế, chưa nêu bật ý định khởi nghiệp sáng tạo mà chỉ là hình thức khởi nghiệp chung chung hoặc khởi sự doanh nghiệp, và chỉ được thực hiện với quy mô nhỏ trên một trường đại học hay một thành phố. Các đóng góp mới của luận án bao gồm:
  1. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cả trong và ngoài nước về vấn đề ý định khởi nghiệp sáng tạo trong khi các nghiên cứu hiện nay ở Việt Nam mới chỉ đề cập tới hình thức khởi nghiệp hay khởi sự doanh nghiệp chung chung; trên cơ sở đó luận án đã làm rõ bức tranh tổng thể về thực trạng hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và tình hình phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên các đại học kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay.
  2. Xây dựng được khung phân tích đánh giá các yếu tố về mặt nhận thức cá nhân (bao gồm 31 tiêu chí thuộc 8 yếu tố nhận thức cá nhân) có ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp dựa trên mô hình Lý thuyết hành vi có kế hoạch, đồng thời có bổ sung thêm 01 biến độc lập và 02 biến điều khiển vào mô hình nghiên cứu
  3. Lượng hoá và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố mang tính nhận thức cá nhân tới ý định khởi nghiệp của sinh viên kỹ thuật Việt Nam và sự khác biệt về mức độ tác động của các yếu tố trên tới chỉ số ý định khởi nghiệp, đồng thời so sánh mức độ sẵn sàng khởi nghiệp giữa các nhóm sinh viên khối ngành kỹ thuật khác nhau trên bình diện cả nước.
  4. Xây dựng một số đề xuất đối với các cơ quan quản lý vĩ mô và các trường đại học khối ngành kỹ thuật nhằm xây dựng văn hóa khởi nghiệp cho sinh viên, đồng thời gợi ý một số phương hướng giúp sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
  • Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Đóng vai trò trọng tâm nâng cao thái độ tích cực và đam mê khởi nghiệp cho sinh viên thông qua các chương trình gây dựng văn hóa khởi nghiệp, đề cao hình ảnh doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo và tạo môi trường khởi nghiệp lành mạnh cho nền kinh tế.
  • Đối với các trường Đại học: Đóng vai trò huyết mạch nâng cao nhận thức về khả năng khởi nghiệp thành công cho sinh viên thông qua việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm khởi nghiệp
  • Đối với sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam: Đưa mục tiêu tạo việc hơn là tìm việc, không ngừng củng cố kiến thức chuyên môn kỹ thuật đi kèm với các kỹ năng về khởi nghiệp.


Nội dung luận án

Chia sẻ bài viết lên facebook