Luận án tiến sĩ: Các mô hình liên tục và rời rạc cho hệ sinh thái có yếu tố cạnh tranh - NCS Nguyễn Phương Thùy


Ngày đăng: 17/10/2018
Tên luận án: Các mô hình liên tục và rời rạc cho hệ sinh thái có yếu tố cạnh tranh
Ngành: Toán học                    Mã số: 9460101
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phương Thùy
Người hướng dẫn khoa học:
                                                  1. TS. Nguyễn Ngọc Doanh
  2. PGS. TSKH. Phan Thị Hà Dương
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Luận án đã phát triển một số mô hình liên tục và rời rạc để nghiên cứu tác động của môi trường, các đặc tính về hành vi của các cá thể và cấu trúc tuổi của quần thể loài đối với các hệ sinh thái có yếu tố cạnh tranh cả về mặt lý thuyết và ứng dụng thực tế. Các kết quả cụ thể được đưa ra như sau:
1.     Mô hình với hai chiến lược khác nhau (chiến lược hung hăng và trốn tránh) dựa trên sự di cư của các cá thể trong môi trường nhiều vùng có tính chất sinh học hoặc không, đã cho thấy rằng trong những điều kiện nhất định, tính hung hăng có hiệu quả đối với sự sống còn của loài cạnh tranh yếu hơn và thậm chí gây ra sự tuyệt chủng của loài cạnh tranh mạnh hơn.
2.     Phát triển phương pháp xây dựng mô hình đồ thị đĩa từ các mô hình cá thể. So sánh các đặc trưng của mô hình đồ thị nhận được với các đặc trưng của một số đồ thị của các hệ thống phức tạp thường gặp.
3.     Mô hình cạnh tranh giữa rầy nâu và lúa với cấu trúc tuổi cho loài rầy nâu cho thấy một số kết quả nổi lên giúp hỗ trợ quyết định cho các nhà quản lý.
4.     Các mô hình cạnh tranh giữa hai loài cá Thiof và bạch tuộc dưới áp lực đánh bắt đã chỉ ra rằng, sự gia tăng của áp lực đánh bắt ở một số khu vực dẫn đến sự cạn kiệt của loài cá Thiof và làm tăng mạnh mẽ số lượng đối thủ cạnh tranh của nó là bạch tuộc.

Nguyen Phuong Thuy.rar Chia sẻ bài viết lên facebook