Luận án tiến sĩ: Mô phỏng dao động của tấm và ống na nô đơn lớp - NCS Bùi Thanh Lâm


Ngày đăng: 12/11/2018
Tên luận án: Mô phỏng dao động của tấm và ống na nô đơn lớp.
Ngành: Cơ học                Mã số: 9440109
Nghiên cứu sinh: Bùi Thanh Lâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Minh Quý
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1)    Luận án đã kế thừa và phát triển phương pháp phần tử hữu hạn thang nguyên tử với hàm thế năng điều hòa để tính toán tần số riêng và dạng dao động riêng của tấm và ống vật liệu na nô cấu trúc lục giác, đặc biệt là các vật liệu mới được phát hiện gần đây như: BN, SiC.
2)    Dựa trên động năng của hệ, tác giả đã thiết lập được ma trận khối lượng tổng thể và đưa ra phương trình dao động tự do không cản cho các kết cấu na nô cấu trúc lục giác kể trên. Qua đó, luận án đã tính ra tần số dao động tự do, dạng dao động tự do của tấm và ống các bon, BN, SiC có xét tới ảnh hưởng của kích thước hình học, điều kiện biên và một số dạng khuyết tật.
3)    Các kết quả nghiên cứu phong phú cho phép đánh giá các tính chất của vật liệu na nô thông qua các đặc trưng dao động. Các nghiên cứu trong luận án có thể mở rộng để áp dụng các kết cấu nano dạng lục giác phức tạp hơn hoặc dạng khác lục giác. Ngoài ra, chương trình tính trong luận án có thể tích hợp vào các phần mềm công nghiệp dựa trên phần tử hữu hạn để mô phỏng dao động tự do của các kết cấu nano.


Bui Thanh Lam.rar  Chia sẻ bài viết lên facebook