Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sự hình thành kẽm pherit ZnFe2O4 từ các hỗn hợp bột (Fe2O3 – ZnO) và (Fe3O4 – Zn) dưới tác dụng của nghiền năng lượng cao - NCS Lê Hồng Thắng


Ngày đăng: 11/01/2019
Tên luận án: Nghiên cứu sự hình thành kẽm pherit ZnFe2O4 từ các hỗn hợp bột (Fe2O3 – ZnO) và (Fe3O4 – Zn) dưới tác dụng của nghiền năng lượng cao
Ngành: Kỹ thuật vật liệu                                                
Mã số: 9520309
Nghiên cứu sinh: Lê Hồng Thắng
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Phạm Thảo
     2. TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Nghiên cứu tổng hợp kẽm pherit spinen từ các hỗn hợp bột (Fe2O3 – ZnO) và (Fe3O4 – Zn) dưới tác dụng của nghiền năng lượng cao là vấn đề có tính mới ở Việt Nam.
  2. Từ các kết quả phân tích vật lý và tính toán, đã khẳng định sản phẩm thu được từ quá trình tổng hợp là kẽm pherit spinen có tính chất từ.
 
Le hong Thang.rar Chia sẻ bài viết lên facebook