Phát huy vai trò công dân trong việc góp ý xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi)


Để góp phần tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể nhân dân, đặc biệt là đội ngũ thanh niên trí thức, hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của sinh viên/ cựu sinh viên cho Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).
Để thể hiện vai trò, trách nhiệm của công dân, đặc biệt công dân “Bách khoa” trong việc góp ý kiến xây dựng Luật Giáo dục, các bạn sinh viên/ cựu sinh viên Bách khoa hãy dành thời gian đọc và góp ý cho Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) tại đây nhé:

http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx
Cảm ơn các em nhiều.

Chia sẻ bài viết lên facebook