Kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20182


KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KỲ 20182
 
Lưu ý: sinh viên đăng ký thành công học phần Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (gọi tắt là ĐATN) trên hệ thống SIS không phải là đã được nhận ĐATN. Phòng ĐTĐH sẽ kiểm tra các điều kiện và thông báo kết quả những sinh viên nào được nhận ĐATN.
 
1.     Sinh viên được xét nhận Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:
-        Nợ không quá 8 tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo (chưa kể TTTN, ĐATN)
-        TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên (theo qui định). 
2.     Sinh viên xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20182 như sau:
Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) -> xem mục Đăng ký học tập” -> “Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp” để xem kết quả xét nhận ĐATN từ thứ ba 19/02/2019.
3.     Phương thức gửi thắc mắc về kết quả nhận ĐATN
Sinh viên gửi thắc mắc về kết quả xét nhận ĐATN bằng qua email tới cả 2 địa chỉ:
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Lưu ý: sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được nhà trường cấp cho để gửi/hỏi các thắc mắc. Email gửi không đảm bảo yêu cầu trên sẽ không được xử lý.
Trong trường hợp sinh viên không sử dụng được email cần làm đơn nộp trực tiếp tại phòng 201-C1 (gặp cô Hương).
https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=95
4.     Thời hạn nhận thắc mắc
-        Từ 08:00 ngày 19/02/2019 đến 17:00 ngày 23/02/2019.
Lưu ý: các thắc mắc đến sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.
-        Với các sinh viên đăng ký sai mã học phần ĐATN: cần làm đơn nộp tại Phòng 201- C1 để đăng ký lại trong thời hạn như trên.
5.     Thời hạn trả kết quả của các thắc mắc
-        Muộn nhất từ 8:00 ngày 01/03/2019
-        Sau thời hạn này: những sinh viên không đủ điều kiện nhận ĐATN/KLTN sẽ bị xóa đăng ký mã lớp Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp./.DANH SÁCH SAI MÃ ĐATN KỲ 20182
1 KCK CN- CTM K59 20146680 Nguyễn Trí Thông 683739 ME5111 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (CKCTM)
2 KCK Cơ điện tử 2 K59 20142249 Hà Đức Trung Hữu 683733 ME4992 Đồ án tốt nghiệp cử nhân
3 KCNHH CN- KT Hóa học 1 K60 20155664 Nguyễn Thị Hòa 681015 CH4901 Đồ án tốt nghiệp cử nhân
4 KD CN- Điều khiển & TĐH 2 K59 20146332 Ma Văn Huy 681986 EE4910 Đồ án tốt nghiệp cử nhân
5 KDTVT KT ĐT-TT 01 K57 20122643 Bùi Xuân Trường 683780 ET5110 Đồ án tốt nghiệp
6 KDTVT KT ĐT-TT 07 K58 20132322 Trần Tuấn Linh 683780 ET5110 Đồ án tốt nghiệp
7 KKTVQL Kinh tế CN K57 20124552 Nguyễn Nhật Thanh 683469 IT4995 Đồ án tốt nghiệp cử nhân
8 KKTVQL Tài chính-Ngân hàng K60 20155992 Nguyễn Thị Lợi 686406 EM4651 Khoá luận tốt nghiệp
9 KKTVQL TC-Ngân hàng K58 20134806 Nông Xuân Bá 686406 EM4651 Khoá luận tốt nghiệp
10 VCNSHVTP Thực phẩm 2 K59 20140939 Ngô Duy Nhất Đạo 685915 BF5930 Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp (KTTP)
11 VKHVCNMT KT môi trường K57 20123051 Nguyễn Văn Hà 685913 BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP


-------------------------------------------------------------------------
Chia sẻ bài viết lên facebook