Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu đánh giá sức tải một số yếu tố môi trường (C, N, P) khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên Huế) - NCS Cao Thị Thu Trang


Ngày đăng: 04/03/2019
Tên luận án: Nghiên cứu đánh giá sức tải một số yếu tố môi trường (C, N, P) khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên Huế)
Ngành: Kỹ thuật Môi trường           Mã số: 9520320
Nghiên cứu sinh: Cao Thị Thu Trang
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Trịnh Thành
     2. GS. TS. Trần Đức Thạnh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Đã xác định nguồn thải và ước tính lượng thải các chất ô nhiễm C, N, P từ các hoạt động kinh tế - xã hội đưa vào hệ đầm phá TG – CH
  2. Đã hiệu chỉnh mô hình chất lượng nước hệ đầm phá TG – CH và mô phỏng chất lượng nước theo các kịch bản phát triển đến năm 2020 và 2030
  3. Đã tính được sức tải môi trường cho hệ đầm phá TG – CH theo các ngưỡng của Quy chuẩn Việt Nam và theo khả năng tự làm sạch (đồng hóa) của đầm phá
 
Cao Thị Thu Trang.rar Chia sẻ bài viết lên facebook