Luận án tiến sĩ: Dạy học kết hợp (B-Learning) dựa vào phong cách học tập cho Sinh viên ngành Sư phạm Tin học - NCS Trần Văn Hưng


Ngày đăng: 21/03/2019
Tên luận án: Dạy học kết hợp (B-Learning) dựa vào phong cách học tập cho Sinh viên ngành Sư phạm Tin học.
Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học
Mã số: 9410110
Nghiên cứu sinh: Trần Văn Hưng
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Tứ Thành
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Về lý luận:
- Tổng quan một cách có hệ thống và góp phần phát triển cơ sở lý luận về dạy học kết hợp dựa vào phong cách học tập (PCHT);
- Xây dựng khung lý thuyết về dạy học kết hợp dựa vào PCHT dành cho SV Sư phạm Tin học trong trường ĐH, góp phần phát triển cơ sở lý luận về dạy học kết hợp, dạy học kết hợp dựa vào PCHT, đổi mới phương pháp dạy học với sự kết hợp ưu điểm của dạy học trực tuyến và dạy học giáp mặt;
- Làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn, các khái niệm về dạy học kết hợp, PCHT và mối quan hệ biện chứng giữa PCHT và các thành tố trong quá trình dạy học;
- Đề xuất tiến trình tổ chức dạy học kết hợp dựa vào PCHT;
- Đề xuất quy trình thiết kế khóa học kết hợp dựa vào PCHT;
- Cải tiến PCHT VAK (Visual; Auditory; Kinaesthetic) áp dụng vào dạy học cho SV bậc đại học.
2. Về thực tiễn:
- Đánh giá thực trạng dạy học kết hợp, dạy học kết hợp dựa vào PCHT và năng lực sử dụng CNTT của giảng viên và SV;
- Thiết kế và lập trình xây dựng website hỗ trợ quản lý học tập và nội dung trực tuyến (LMS/LCMS) có những đặc trưng PCHT với tỉ lệ % trực tuyến và % giáp mặt khác nhau phù hợp với dạy học kết hợp (B-learning);
- Thiết kế và tổ chức thực nghiệm 2 khóa học kết hợp dựa vào PCHT cho SV Khoa Tin học tại trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng;
- Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy tính khả thi và hiệu quả của mô hình dạy học kết hợp dựa vào PCHT mà Luận án đã đề xuất.
 
Tran Van Hung.rar Chia sẻ bài viết lên facebook