Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp nền Cu cốt hạt phân tán nano Al2O3 chế tạo phôi điện cực hàn - NCS Nguyễn Đức Duy


Ngày đăng: 14/05/2019
Tên luận án: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp nền Cu cốt hạt phân tán nano Al2O3 chế tạo phôi điện cực hàn.
Ngành: Kỹ thuật vật liệu                                  Mã số: 9520309
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Duy
Người hướng dẫn khoa học:
                        1. PGS.TS. Trần Văn Dũng
                        2. TS. Nguyễn Đặng Thủy
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu tổ hợp nền Cu cốt hạt phân tán nano Al2O3 là hướng nghiên cứu hiện đại, phù hợp với xu hướng nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp trên cơ sở nền Cu và lần đầu tiên ở Việt Nam đề xuất quy trình công nghệ tổng hợp và chế tạo thành công vật liệu tổ hợp nền Cu cốt hạt phân tán nano Al2O3 bằng phương pháp cơ - hoá.
2. Vật liệu tổ hợp nền Cu cốt hạt phân tán nano Al2O3 được nghiên cứu tổng hợp thành công, có những tính chất công nghệ cơ bản đáp ứng yêu cầu đối với vật liệu kỹ thuật điện (bền nhiệt, độ dẫn điện cao) thay thế các vật liệu truyền thống đã mở ra bước đột phá mới trong việc nghiên cứu chế tạo vật liệu kỹ thuật điện ở Việt Nam.
3. Bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm, đã xác định được mối quan hệ và ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến quá trình tổng hợp vật liệu tổ hợp Cu - 5vol.%Al2O3. Kết quả nhận được các phương trình hồi qui phản ánh sự phụ thuộc cơ - lý tính của vật liệu vào các thông số công nghệ. Phương trình hồi qui có dạng:
Độ xốp:
Y1 = 13,83 - 3,36X1 + 0,54X2 + 0,50X3 + 0,56X1X2 + 0,85X22
Độ cứng:                     
Y2 = 108,42 + 13,46X1 - 2,28X2 - 1,75X1X2 + 2,75X1X3 - 2,32X22
Độ dẫn điện:
Y3 = 63,52 + 7,87X1 - 0,84X2 - 1,33X3 - 1,13X1X2 + 0,74X1X3 - 2,66X22
4. Từ các phương trình hồi qui nhận được, có thể xác định được chế độ công nghệ tối ưu để tổng hợp vật liệu tổ hợp nền Cu cốt hạt phân tán nano Al2O3 bằng phương pháp cơ - hóa. Đối với vật liệu tổ hợp Cu - 5vol.%Al2O3 chế tạo điện cực hàn, các thông số công nghệ được lựa chọn: áp lực ép khoảng 400 MPa, nhiệt độ thiêu kết trong khoảng (750 ÷ 800) 0C, thời gian thiêu kết khoảng 2h.
5. Đã nghiên cứu khảo sát chế tạo thử điện cực hàn điểm từ phôi vật liệu tổ hợp Cu - 5vol.%Al2O3, bước đầu đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu chế tạo điện cực hàn. Qua đó, hoàn toàn có thể ứng dụng trong thực tiễn sản xuất vật liệu tổ hợp nền Cu cốt hạt phân tán nano Al2O3 để chế tạo điện cực hàn.
 
Nguyen Duc Duy.rar Chia sẻ bài viết lên facebook