Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20182-B


THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20182B
Việc mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20182B đã kết thúc. Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp từ hệ thống SIS (đăng ký online) cần thực hiện các việc sau đây:
 1. Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp tại:
Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) à mục Đăng ký học tập” --> “Đăng ký tốt nghiệp” để xem kết quả xét tốt nghiệp từ ngày 26/07/2019
 1. Trong trường hợp có thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp cần thực hiện như sau:
 • Gửi thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp qua email tới cả 02 địa chỉ sau:
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn  
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Chú ý trong phần Subject của email gửi đi cần ghi đúng cú pháp
MSSV-Thắc mắc TN- Kỳ….            Ví dụ:   20141234 – Thắc mắc TN – 20182B
Sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được nhà trường cấp để gửi các thắc mắc. Các email gửi từ Gmail, Yahoo mail…hoặc không đúng hướng dẫn sẽ không được xử lý. Sinh viên không xóa email đã gửi để làm cơ sở xem xét sau này (nếu cần).

 • Sinh viên không sử dụng được email trường cấp sẽ phải nộp đơn trực tiếp tại Phòng 201 nhà C1 (gặp cô Hương).
 • Mẫu đơn xem tại :
https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=95
Sinh viên cần chuyển đơn sang định dạng PDF khi gửi kèm email.

 1. Thời hạn nhận thắc mắc (qua email và trực tiếp nộp đơn):
 • Từ 8:00 ngày 26/07/2019 đến 17:00 ngày 02/08/2019.
 • Các thắc mắc gửi sau 17:00 ngày 02/08/2019 sẽ không được giải quyết dưới bất cứ hình thức nào.
 1. Thời hạn có kết quả xử lý các thắc mắc về xét tốt nghiệp:
 • Kết quả xử lý thắc mắc sẽ có từ ngày 09/08/2019.
 1. Với các sinh viên chưa đăng ký được việc xét tốt nghiệp từ hệ thống SIS:
 • Cần nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại Phòng 201 nhà C1
 • Hoặc gửi email xin đăng ký tốt nghiệp tới cả 02 địa chỉ sau:
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn 
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Chú ý trong phần Subject của email gửi đi cần ghi đúng cú pháp
MSSV-Đăng ký TN - Kỳ…. Ví dụ:   20141234 – Đăng ký TN – 20182B
Bắt buộc phải gửi kèm ảnh chụp Đơn xin xét tốt nghiệp có chữ ký của sinh viên và các đơn chuyển điểm, đăng ký tự chọn tự do…trong trường hợp cần thiết.

 • Thời hạn nhận đơn: theo ngày giờ qui định tại mục (3) của thông báo này.
 1. Các lưu ý khác:
 • Đợt xét tốt nghiệp 20182B dựa trên kết quả học tập, chuyển điểm (điểm thay thế, điểm tương đương) và điểm TOEIC tính đến 17:00 ngày 19/07/2019.
 • Sinh viên cần kiểm tra các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp. Nếu thông tin có sai sót cần mang Giấy khai sinh và gặp cô Sơn (Bàn số 7 phòng 202-C1) để điều chỉnh.
 • Từ ngày 09/08/2019: các sinh viên có kết quả xét tốt nghiệp đã đạt có thể đăng ký từ tài khoản SIS để nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời”. Sinh viên đã đăng ký sẽ nhận giấy này tại Viện chuyên ngành.
 • Các đăng ký nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời” thực hiện trước ngày 09/08/2019 sẽ không có hiệu lực.
-------------------------------------------------------------------------
 


Chia sẻ bài viết lên facebook