Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu mức độ và phần đóng góp của các dạng nguồn thải chính tới nồng độ bụi nano trong không khí - NCS Nguyễn Thị Thu Thủy


Ngày đăng: 29/07/2019
Tên luận án: Nghiên cứu mức độ và phần đóng góp của các dạng nguồn thải chính tới nồng độ bụi nano trong không khí
Ngành: Kỹ thuật môi trường
Mã số: 9520320
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Thủy
 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nghiêm Trung Dũng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Đã áp dụng thành công phương pháp quan trắc bụi nano ở Việt Nam với quy mô toàn diện, từ lấy mẫu tới phân tích thành phần hóa lý của chúng.
  2. Đã xác định được nồng độ bụi nano (và một số dải bụi khác có kích thước lớn hơn) trung bình ngày (24h) trong không khí, cho hai mùa (mưa và khô) tại hai khu vực của nội thành Hà Nội. Đồng thời, cũng đã xác định được tỉ lệ nồng độ giữa bụi nano và một số dải bụi khác có kích thước lớn hơn.
  3. Đã  bước đầu xác định được đặc trưng hóa lý của bụi nano (và một số dải bụi khác có kích thước lớn hơn) tại Hà Nội, gồm thành phần cácbon (EC và OC), thành phần nguyên tố và thành phần ion.
  4. Đã áp dụng thành công mô hình nơi tiếp nhận dạng đa biến PMF để nhận dạng và xác định phần đóng góp của các dạng nguồn thải chính lên mức độ bụi nano trong không khí tại khu vực Bách Khoa, Hà Nội.
 
Nguyễn Thị Thu Thủy.rar Chia sẻ bài viết lên facebook