Về việc nộp bản Photo Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đễ miễn giảm thẻ BHYT theo diện học sinh, sinh viên tại trường


Nhà trường thông báo, các em sinh viên  đã có thẻ BHYT theo nhóm đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội… hoặc những sinh viên đã tham gia BHYT tại Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp bản Photo thẻ BHYT để được miễn làm thẻ BHYT năm 2020 theo diện Học sinh, Sinh viên tại Trường.

Kế hoạch nộp bản photo như sau:
  1. Thời gian: từ ngày 12/08/2019 đến 30/08/2019.
  2. Địa điểm: Phòng 103 – C1 (bàn 3).
Chia sẻ bài viết lên facebook