Lịch học tập tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 64


1. Thời gian sinh viên cần có mặt tại Hội trường:
  • Buổi sáng vào 7h15;
  • Buổi chiều vào 13h15.
2. Địa điểm: Hội trường C2 (HT C2)  

Ngày Thời gian Mã ngành Địa điểm
20/8/2019
Thứ ba
Cả ngày BF1, BF2, BF-E12, CH1, CH2, CH3, ED2 Hội trường C2
21/8/2019
Thứ tư
Cả ngày EE1, EE2, EE-E8, FL1, FL2 Hội trường C2
22/8/2019
Thứ năm
Cả ngày CH-E11, EM1, EM2, EM3, EM4, EM5, EM-E13, ET1, ET-E4, ET-E5, ET-E9, EV1, Hội trường C2
23/8/2019
Thứ sáu
Cả ngày HE1, IT1, IT2, IT-E10, IT-E6, IT-E7 Hội trường C2
26/8/2019
Thứ hai
Cả ngày ME1, ME2, ME-E1, MI1, MI2 Hội trường C2
27/8/2019
Thứ ba
Cả ngày MS1, MS-E3, PH1, PH2, TE1, TE2, TE3, TE-E2, TX1. Hội trường C2
28/8/2019
Thứ tư
Cả ngày EM-NU, EM-VUW, TROY-BA, ET-LUH, IT-GINP, IT-LTU, IT-VUW, TROY-IT, ME-GU, ME-LUH, ME-NUT Hội trường C2
29/8/2019
Thứ năm
  Buổi SHCD dữ trữ cho các sv chưa tham gia Hội trường C2
 
Sinh viên lưu ý:
+ Chương trình SHCD là nội dung bắt buộc đề nghị các em sinh viên phải tham gia đầy đủ và có mặt đúng giờ.
+ Sau khi học xong sinh viên sẽ làm bài kiểm tra trên máy tính. Lịch kiểm tra chi tiết SV: xem tại đây hoặc https://www.facebook.com/ctsv.hust.edu.vn. Nếu sinh viên không làm bài kiểm tra hoặc kiểm tra không đạt sẽ phải học lại và làm lại bài kiểm tra.

Chia sẻ bài viết lên facebook