Luận án tiến sĩ: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện tăng trưởng xanh ngành công nghiệp Việt Nam: Áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng - NCS Nguyễn Ngọc Thía


Ngày đăng: 20/08/2019
Tên luận án: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện tăng trưởng xanh ngành công nghiệp Việt Nam: Áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng.
Ngành: Kinh tế học. Mã số: 9310101
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Thía
Người hướng dẫn khoa học:     
1. TS. Đặng Vũ Tùng
2. PGS.TS. Lê Anh Tuấn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Luận án đề xuất quy trình tổng quát mang tính hệ thống để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX. Quy trình đề xuất không chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng (SXXM) mà còn có thể áp dụng cho các ngành/doanh nghiệp trong ngành công nghiệp khác. Trong quy trình mới này có một số điểm mới như: cấu trúc chỉ số được xác định cụ thể bao gồm 7 tiêu chí đánh giá; tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số được phân tích và lựa chọn kỹ càng đảm bảo cho việc lựa chọn những chỉ số phù hợp nhất.
  2. Luận án xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM lần đầu tiên ở Việt Nam và trên thế giới. Bộ tiêu chí có tính phù hợp và khả thi thông qua ý kiến đóng góp, đánh giá thực tế từ các doanh nghiệp xi măng. Bộ tiêu chí cũng được doanh nghiệp phản hồi tích cực về tính phù hợp và khả năng ứng dụng trong tương lai. Bộ tiêu chí là công cụ để cơ quan quản lý đánh giá việc thực hiện TTX của các doanh nghiệp SXXM.
  3. Luận án đã áp dụng đo lường bộ tiêu chí TTX tại 3 doanh nghiệp để kiểm chứng khả năng áp dụng cũng như có cái nhìn về hiện trạng TTX của doanh nghiệp. Luận án cũng chỉ ra những khó khăn khi đo lường bộ tiêu chí và điều kiện để áp dụng thành công bộ tiêu chí.
  4. Luận án đưa ra một số kiến nghị đối với cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp. Luận án cũng đề xuất lộ trình áp dụng thực tế các chỉ số đánh giá TTX tại các doanh nghiệp.
  5. Luận án mở ra hướng cho những nghiên cứu khác trong tương lai trong các ngành công nghiệp khác. Cụ thể, luận án đã đề xuất phương thức xác định tầm quan trọng của các tiêu chí/chỉ số trong bộ tiêu chí TTX bằng phương pháp khảo sát chuyên gia kết hợp phép phân tích thứ bậc AHP. Trọng số được xác định là tiền đề để đánh giá xếp hạng TTX của các doanh nghiệp.
 
Nguyễn Ngọc Thía.rar Chia sẻ bài viết lên facebook