Nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng Nghiên cứu dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh


Các học viên cao học và nghiên cứu sinh đọc Tiêu chuẩn xét cấp học bổng nghiên cứu trong file đính kèm và đơn, nộp hồ sơ minh chứng xin học bổng nghiên cứu theo mẫu đính kèm.
Các học viên sau đại học thuộc một trong các diện sau đủ điều kiện nộp đơn:
  1. Học viên cao học khoá 2019B (xét tuyển đầu vào đối với khối ngành kỹ thuật, thi tuyển đầu vào đối với khối ngành kinh tế) đăng ký học các chương trình thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu có kết quả học tập chương trình đại học đạt CPA từ khá trở lên (CPA từ 2.8 trở lên).
  2. Học viên cao học khoá 2018B, 2019A và 2019B có công bố khoa học tối thiểu từ 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus. Học viên phải là tác giả chính theo địa chỉ của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
  3. Các nghiên cứu sinh khoá 2016, 2017, 2018 và 2019 trong thời gian đào tạo nghiên cứu sinh và không thuộc diện gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu có công bố khoa học tối thiểu 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI thuộc nhóm Q1 hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI. Nghiên cứu sinh viên phải là tác giả chính theo địa chỉ của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Chú ý: Mức học bổng bán phần hoặc toàn phần xem chi tiết trong Điều 9, Qui định học bổng của Trường.
Thời hạn nộp: Trước ngày 30/09/2019
Địa điểm nộp: C1-315 (gặp Anh Thuyết)

2019_09_05_Trich_Quyet_dinh_hoc_bong_2019
2019-09-05 Don_xin_học_bong_danh_cho_Cao_học_NCS

Chia sẻ bài viết lên facebook