Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tạo chế phẩm chitosan – Nano Bạc ứng dụng trong bảo quản quả sau thu hoạch - NCS Lương Hùng Tiến


Ngày đăng: 19/09/2019
Tên luận án: Nghiên cứu tạo chế phẩm chitosan – Nano Bạc ứng dụng trong bảo quản quả sau thu hoạch
Ngành: Công nghệ Thực phẩm   Mã số: 9540101
Nghiên cứu sinh: Lương Hùng Tiến
Người hướng dẫn khoa học:
                        1. PGS. TS. Hồ Phú Hà
                        2. GS. TS. Ngô Xuân Bình
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam tạo ra chế phẩm chitosan– nano bạc có khả
    năng kháng vi sinh vật và ứng dụng trong bảo quản quả sau thu hoạch. Đã tạo được chế phẩm Chitosan – Nano bạc cho hiệu ứng cộng hợp kháng vi sinh vật, chế phẩm ở nồng độ ½ MIC chitosan và ¼ MIC nano bạc có khả năng kháng vi sinh vật tương đương khi sử dụng từng chất ở nồng độ gây chết.
  2. Đã bước đầu phân tích được tác động của chế phẩm Chitosan – nano bạc lên tế bào vi sinh vật bằng hình ảnh SEM, TEM, kết quả cho thấy phức hợp có khả năng bám dính trên bề mặt thành tế bào, biến đổi hình dạng tế bào, thay đổi cấu trúc và ảnh hưởng đến chức năng màng tế bào; Hạt nano bạc kích thước nhỏ rời khỏi phức hợp chitosan-nano bạc đi sâu vào trong tế bào, tương tác với các chất nội bào bên trong vi sinh vật.
  3. Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng chế phẩm chitosan-nano bạc
    trong bảo quản quả vải thiều, cam sành Hà Giang, bưởi Diễn đạt được thời gian bảo
    quản từ 25 – 90 ngày. (1) Quả vải được tiền xử lý bằng phương pháp chần 40oC trong 30 phút, ngâm nước đá, sau đó xử lý bề mặt với chế phẩm chitosan 1,0% –nano bạc 0,78125 ppm và tiến hành bảo quản ở nhiệt độ 3 – 5oC cho thời gian bảo quản vải kéo dài tới 25 – 30 ngày. Không có nano bạc tồn dư ở mặt trong vỏ quả và thịt quả vải;(2) Quả cam sành Hà Giang được tiền xử lý  bằng lau sơ bộ bề mặt, nhúng CaCl2 1% trong 3 phút, sau đó xử lý bề mặt với chế phẩm chitosan 1,5%– nano bạc 3,125 ppm và tiến hành bảo quản lạnh ở nhiệt độ 3 – 5oC cho thời gian bảo quản cam kéo dài tới 60 ngày; (3) Quả bưởi Diễn được tiền xử lý bằng lau sơ bộ bề mặt, nhúng CaCl2 1% trong 3 phút rồi quét vôi cuống, sau đó xử lý bề mặt với chế phẩm chitosan 1,5% - nano bạc 3,125 ppm và tiến hành bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng cho thời gian bảo quản kéo dài tới 90 ngày.
Lương Hùng Tiến.rar Chia sẻ bài viết lên facebook