Kế hoạch đăng ký học kỳ 1 năm học 2019 2020


Theo điều 20 Quy định Quy chế đào tạo chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Phòng Đào tạo thông báo tới các Viện quản ngành và học viên cao học khóa 2018B và 2019(A,B) về việc đăng ký học phần học kỳ 1_2019_2020 và đăng ký học tiếp, học lại và học nâng điểm.
Kế hoạch giảng dạy và thi của học kỳ 1 năm học 2019_2020 khóa 2018B và 2019(A,B) : Bắt đầu từ 11/11/2019 đến 20/04/2020; nộp điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần và hoàn thành việc nhập điểm vào phần mềm trước ngày 04/05/2020.
1.     Đăng ký học tập
- Học viên phải đăng ký các học phần của học kỳ 1_2019_2020 (thực hiện đăng ký học online bao gồm cả học phần bắt buộc và học phần tự chọn có số tín chỉ tối thiểu theo quy định của mỗi chuyên ngành, Phòng Đào tạo không nhận đơn đăng ký học phần từ các lớp) theo quy định không quá 24 TC. Học viên không đăng ký môn học sẽ không có tên trong danh sách của lớp học phần.
- Những học viên đăng ký các học phần tự chọn tự do (không nằm trong danh mục học phần của chuyên ngành) phải viết đơn (theo mẫu SĐH.QT6.BM2) có ý kiến của người hướng dẫn và lãnh đạo Viện quản chuyên ngành, nộp về Văn phòng ĐTSĐH trước ngày 16/11/2019. Các học phần tự chọn tự do chỉ được chấp nhận khi có lớp học phần đã được mở.
2.     Kế hoạch đăng ký môn học:
- Viện chuyên ngành gửi về Phòng Đào tạo danh mục các học phần hạn chế (nếu có theo mẫu SĐH.QT6.BM4) của từng chuyên ngành trước ngày 22/10/2019. Nếu Viện không gửi Phòng Đào tạo sẽ mở danh mục học phần quy định trong CTĐT 2018 gửi kèm để HV đăng ký.
- Học viên đăng ký thực hiện đăng ký online từ ngày 28/10/2019 đến hết ngày 03/11/2019. Nếu số HV đăng ký môn học ít hơn 5, Trường không mở lớp cho MH liên quan, HV có quyền đăng ký MH khác có mở lớp trong HK để thay thế.
- Học viên kiểm tra các  học phần được tổ chức học và đăng ký bổ sung những học phần đăng ký mà lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức từ ngày 05/11/2019 đến hết ngày 10/11/2019.
3.     Đăng ký học lại
-  Học viên các khóa đăng ký học tiếp, học thêm, học lại và NCS đăng ký học bổ sung sẽ học theo các lớp được mở của khóa kế tiếp hoặc theo lớp học phần riêng. Học viên viết đơn  xin đăng ký học theo khóa kế tiếp (theo mẫu SĐH.QT6.BM1) hoặc theo lớp học phần riêng (theo mẫu SĐH.QT6.2.BM2) và làm thủ tục (nộp đơn) tại Văn phòng Đào tạo sau đại học từ ngày 11/11/2019-18/11/2019. Sau thời điểm trên Văn phòng đào tạo sẽ  không nhận đơn xin học lại.
-  Đối với các lớp học phần riêng khi lập lớp phải có ý kiến của Viện chuyên ngành đồng ý và cử giáo viên giảng dạy.  
Chia sẻ bài viết lên facebook