Luận án tiến sĩ: Đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Công nghệ bậc trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực - NCS Ngô Văn Tới


 Ngày đăng: 14/10/2019
Tên luận án: Đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Công nghệ bậc trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học  Mã số: 9140110
Nghiên cứu sinh: Ngô Văn Tới
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Khánh Đức
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.     Về mặt lý luận:
- Tổng quan một cách có hệ thống và góp phần phát triển cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá kết quả học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập(KQHT) theo tiếp cận năng lực.
- Xây dựng khung lý thuyết về đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông. Qua đó góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực, kiểm tra đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực trong dạy học môn Công nghệ bậc THPT, bổ sung và làm phong phú thêm lý luận kiểm tra đánh giá KQHT của học sinh THPT theo tiếp cận năng lực.
- Xác định những năng lực công nghệ cần hình thành trong quá trình dạy học môn Công nghệ ở trường THPT hiện nay.
- Đề xuất quy trình xác định chuẩn năng lực, tiêu chí đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực.
- Đề xuất quy trình đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Công nghệ theo tiếp cận năng lực và giải thích kết quả học tập theo tiếp cận năng lực.
2.     Về thực tiễn:
- Đánh giá thực trạng việc kiểm tra đánh giá KQHT trong dạy học môn Công nghệ bậc trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực.  
- Xác định được khung chuẩn năng lực cho từng loại năng lực (nhận thức công nghệ, giao tiếp công nghệ, thiết kế kỹ thuật, sử dụng công nghệ, đánh giá và lựa chọn công nghệ, giải quyết vấn đề và sáng tạo công nghệ).
- Xây dựng công cụ đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực/công cụ đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực bằng trắc nghiệm đồ họa trong dạy học môn Công nghệ.  
- Thiết kế bài kiểm tra đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực trong dạy học môn Công nghệ - phần Công nghiệp.
 
   Ngô Văn Tới .rar Chia sẻ bài viết lên facebook