Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu cấu trúc pha trung gian của các ôxit 2 nguyên và 3 nguyên - NCS Trần Thùy Dương


Ngày đăng: 16/10/2019
Tên luận án: Nghiên cứu cấu trúc pha trung gian của các ôxit 2 nguyên và 3 nguyên
Ngành: Vật lý kỹ thuật                                        Mã số: 9520401
Nghiên cứu sinh: Trần Thùy Dương
Người hướng dẫn khoa học:   PGS. TS. Nguyễn Văn Hồng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Luận án đã khảo sát sự chuyển đổi cấu trúc của mạng GeO2 lỏng và CaO.SiO2 thủy tinh trong dải áp suất 0÷100 GPa, sự phân bố kích thước các đám GeO5/SiO5 và GeO6/SO6, các đám liên kết chung cạnh và chung mặt, trong đó tồn tại các đa diện cô lập ở bên trong các đám cấu trúc khác, đây có thể được coi là các khuyết tật. Tất cả những điều này cho thấy tính đa hình và không đồng nhất trong cấu trúc của GeO2 và CaO.SiO2.
2. Lần đầu tiên đã giải thích nguồn gốc của sự phân tách đỉnh đầu tiên trong hàm phân bố xuyên tâm của cặp Ge-Ge và Si-Si ở áp suất cao. Điều này mở ra khả năng có thể nhận biết được sự chuyển pha cấu trúc bằng cách đo đạc.
3. Đã khảo sát sự khác nhau trong cấu trúc mạng của silicate CaO.SiO2, MgO.SiO2, Al2O3.2SiO2 so với mạng SiO2. Qua đó, luận án đã làm rõ hơn vai trò của các nguyên tố điều chỉnh mạng và nguyên tố trung gian trong mạng Si-O, giải thích cơ chế cố định các ion kim loại trong mạng silica, định hướng ứng dụng trong việc xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp thủy tinh hóa.
           
Trần Thùy Dương.rar Chia sẻ bài viết lên facebook