Luận án tiến sĩ:Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng tại các sân golf ở Miền Bắc Việt Nam - NCS Nguyễn Thị Kim Thanh


Ngày đăng: 16/10/2019
Tên luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng tại các sân golf ở Miền Bắc Việt Nam
Ngành: quản lý công nghiệp  Mã số:9510601
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Thanh
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Nguyễn Danh Nguyên
  2. PGS. TS. Lê Anh Tuấn
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trước đó về lòng trung thành của khách hàng trong du lịch đặc biệt là du lịch golf. Luận án phát triển mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của người chơi golf tại Việt Nam làm cơ sở về mặt lý luận đối lĩnh vực dịch vụ golf
  2. Thông qua việc tổng quan các nghiên cứu liên quan và thăm dò ý kiến chuyên gia tác giả đã bổ sung thêm nhân tố “hình ảnh sân golf” như là một nhân tố độc lập có ảnh hưởng đến lòng trung thành của người chơi với sân golf.
  3. Thông qua việc phân tích mô hình bằng phương pháp PLS SEM nhằm kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố: chất lượng dịch vụ, giá trị cảm nhận, hình ảnh sân golf, sự hài lòng và lòng trung thành của người chơi, nghiên cứu cho thấy các liên kết giữa hình ảnh của sân golf, cảm nhận của người chơi, sự hài lòng của người chơi có ảnh hưởng đáng kể đến lòng trung thành của người chơi (P<0.05), trong khi đó chỉ có liên kết chất lượng dịch vụ -> trung thành là có ảnh hưởng không đáng kể (P>0.05)
  4. Kết quả kiểm định sự khác biệt về tác động của các nhân tố đối với các nhóm khách hàng khác nhau cho thấy: Mức độ ảnh hưởng đối với tác động “Hình ảnh sân golf -> Hài lòng” của nhóm người chơi dưới 3 năm lớn hơn so với nhóm người chơi trên 3 năm. Mức độ ảnh hưởng đối với tác động “Hình ảnh sân golf -> Trung thành” của nhóm người chơi dưới 50km lớn hơn so với nhóm người chơi trên 50km.
  5. Nghiên cứu không cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa: giới tính người chơi, độ tuổi của người chơi và thu nhập, kinh nghiệm của người chơi đối với lòng trung thành với sân golf. Tuy nhiên kết quả cũng cho thấy có sự khác biệt đáng kể trong nghề nghiệp, tần suất chơi golf /tuần, loại sân chơi của người chơi golf với lòng trung thành với sân golf.
 
       Nguyễn Thị Kim Thanh.rar                    Chia sẻ bài viết lên facebook