Luận án tiến sĩ: Dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm trong đào tạo nghề bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí - NCS Trần Tiến Đức


Ngày đăng: 05/11/2019
Tên luận án: Dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm trong đào tạo nghề bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học                       Mã số: 9140110
Nghiên cứu sinh: Trần Tiến Đức
Người hướng dẫn khoa học:
                                                     1. PGS.TS. Thái Thế Hùng
                                                    2. TS. Lê Thanh Nhu
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.     Dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm là dạy học tích hợp nội dung lý thuyết với nội dung thực hành tương ứng vốn có trong một hay nhiều môn học thành một đơn vị học tập được tổ chức hoạt động trong cùng một thời gian, không gian nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.
2.     Dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm chỉ ra được con đường hình thành năng lực thực hiện, cụ thể được thể hiện qua bốn giai đoạn: Lập kế hoạch – Suy nghĩ – Kiểm tra – Chuẩn hóa. Để giải quyết từng giai đoạn người học sẽ phải tích hợp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ nghề nghiệp, phong cách học tập, để giải quyết vấn đề được đặt ra, người dạy tổ chức tạo môi trường thuận lợi cho người học tương tác, lĩnh hội tri thức.
3.     Quy trình dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm là một hướng đi mới nhằm đi vào thực chất của việc nâng cao hiệu quả đào tạo. Luận án đã lý giải cho việc triển khai quá trình dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm vào việc đổi mới các hoạt động dạy học trong đào tạo nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí.
4.     Quy trình dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm trong đào tạo nghề Bảo trì hệ thiết bị cơ khí là một sự minh họa trực quan, bước đi nhằm cụ thể hóa quá trình dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm từ bình diện lý luận vào thực tiễn.
5.     Kết quả mang tính định tính và định lượng của quá trình thực nghiệm đã được xử lý, phân tích, tổng hợp một cách khách quan, chính xác bằng phương pháp thống kê toán học cho thấy kết quả thực nghiệm là chấp nhận được. Qua đó cho thấy việc vận dụng quy trình dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm vào đào tạo nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí đã mang lại hiệu quả bước đầu, nó thể hiện tính khả thi và cần sớm được triển khai đưa vào nhân rộng trong đào tạo nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí.
 
          Trần Tiến Đức.rar Chia sẻ bài viết lên facebook