Nộp báo cáo 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo


Phòng Đào tạo đề nghị các nghiên cứu sinh (NCS) của Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện các công việc sau:

1. Báo cáo 6 tháng cuối năm 2019:
* Tất cả NCS các khóa 2015 (gia hạn), 2016, 2017, 2018/1, 2018/2, và khóa 2019/1 nộp 01 bản báo cáo 6 tháng cuối năm 2019 cho Phòng Đào tạo từ ngày 16/12/2019 đến hết 25/12/2019 và 01 bản copy cho Viện quản lý trực tiếp NCS (sau khi đã báo cáo công việc học tập nghiên cứu 6 tháng cuối năm tại đơn vị chuyên môn).
Các báo cáo này sẽ là căn cứ để đánh giá quá trình học tập nghiên cứu của  NCS và thanh toán khối lượng hướng dẫn cho tập thể hướng dẫn.
* NCS khóa 2018/2: Hoàn thành báo cáo Tiểu luận tổng quan tại đơn vị chuyên môn trước 28/11/2019 và nộp Biên bản về Phòng Đào tạo (cùng báo cáo 6 tháng cuối năm 2019)
2. Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020:
  • NCS khóa 2019/1 hoàn thành báo cáo Tiểu luận tổng quan tại đơn vị chuyên môn trước 10/05/2020;
  • NCS khóa 2018 (2018/1 và 2018/2):* Hoàn thành chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ trước 16/05/2020 (NCS 2018/1) và 8/11/2020 (NCS 2018/2) (bao gồm: học phần bổ sung, học phần tiến sĩ, tiểu luận tổng quan và 3 chuyên đề tiến sĩ);
* NCS đăng ký online (trong trang cá nhân, vào mục chuyên đề) và nộp đơn đăng ký tên các chuyên đề tiến sĩ (theo mẫu) về Phòng Đào tạo từ 16/03/2020 đến hết 27/03/2020;
  • NCS khóa 2017 hoàn thành LATS trước 16/05/2020 (đối với NCS đăng ký hệ Tập trung);
  • NCS khóa 2016 hoàn thành LATS trước 01/06/2020 (đối với NCS đăng ký hệ Không tập trung);
Chú ý: Các mẫu lấy từ website sdh.hust.edu.vn, mục các mẫu giấy tờ dành cho NCS, trong mục “Mẫu giấy tờ phục vụ học tập NCS”.

Chia sẻ bài viết lên facebook