Luận án tiến sĩ: Mật mã dữ liệu ảnh ứng dụng kỹ thuật hỗn loạn - NCS Hoàng Xuân Thành


Ngày đăng: 19/11/2019
Tên luận án: Mật mã dữ liệu ảnh ứng dụng kỹ thuật hỗn loạn.
Ngành: Kỹ thuật điện tử                      Mã số: 9520203
Nghiên cứu sinh: Hoàng Xuân Thành
Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Hoàng Mạnh Thắng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1.     Luận án đã nghiên cứu chi tiết về hệ mật mã hỗn loạn có cấu trúc SPN và ứng dụng để mật mã dữ liệu ảnh. Các thuộc tính của hệ hỗn loạn cho thấy sự tương đồng với các đặc trưng cần có trong các hệ mật mã. Các thuộc tính của hệ hỗn loạn gồm nhạy với điều kiện đầu, sự phức tạp trong đặc tính động và khó đoán được trạng thái của hệ. Qua nghiên cứu cho thấy, hệ hỗn loạn rời rạc theo thời gian thường được dùng để thiết kế lên hệ mật mã. Các tham số của hệ hỗn loạn được ứng dụng vào việc giấu tin gồm tham số hệ thống, số lần lặp, biến trạng thái, và điều kiện đầu. Các thuộc tính của hệ hỗn loạn được áp dụng vào thiết kế hệ mật mã thông qua các tham số có thể can thiệp và thu nhận được theo nhiều cách khác nhau. Hơn nữa, dữ liệu ảnh có những đặc trưng phân bố thông tin và bit dữ liệu điển hình. Các đặc trưng này được khai thác nhằm thiết kế ra các hệ mật mã phù hợp với dữ liệu và làm việc hiệu quả.
2.     Cấu trúc SPN đã được xem là cung cấp khả năng đảm bảo an toàn mật mã tốt nhất. Phần lớn các hệ mật mã hỗn loạn hiện nay được xây dựng theo mô hình mật mã đối xứng dựa trên cấu trúc SPN đều đáp ứng được khả năng đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, mặc dù một số hệ mật mã hỗn loạn được xây dựng dựa trên cấu trúc SPN, nhưng trong quá trình thiết kế vẫn tồn tại các điểm chưa chặt chẽ để trở thành các lỗ hổng. Các lỗ hổng đó được khai thác để phân tích mã thành công. Phân tích các lỗ hổng của các hệ mật mã giúp nhà thiết kế và người ứng dụng hệ mật mã hỗn loạn tránh được những nhược điểm này.
      Kết luận, các nội dung được nghiên cứu này đã được áp dụng để thiết kế ra các hai hệ mật mã làm việc ở mức bit và góp phần phân tích mã và chỉ ra phương pháp khắc phục cho hệ mật mã được đề xuất bởi W. Zhang và các đồng nghiệp.
 
              Hoàng Xuân Thành.rar Chia sẻ bài viết lên facebook