Luận án tiến sĩ Development of an appropriate treatment system for natural rubber industrial wastewater treatment - NCS Takahiro Watari


Ngày đăng: 26/12/2019
Tên luận án: Development of an appropriate treatment system for natural rubber industrial wastewater treatment
Ngành: KỸ THUẬT HOÁ HỌC      Mã số:   9520301
Nghiên cứu sinh: Takahiro Watari
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TS. Takashi Yamaguchi – ĐH Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản
PGS.TS. Nguyễn Minh Tân - ĐH Bách Khoa Hà Nội
Cơ sở đào tạo:   Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Nghiên cứu và thống kê các vấn đề môi trường và hệ thống xử lý hiện tại đối với nước thải chế biến cao su tự nhiên ở Việt Nam.
  2. Phát triển hệ thống xử lý mới, tên gọi BR-UASB-DHS, nhằm xử lý nước thải có ô nhiễm hữu cơ cao và thu hồi năng lượng dưới dạng khí sinh học.
  3. Làm sáng tỏ tác động của sự đa dạng thành phần vi sinh vật đối với phương pháp xử lý sinh học, từ đó có các phương án vận hành để tăng hiệu quả loại chất ô nhiễm và khả năng sản xuất khí sinh học.
 
 
 
Name of dissertation:  Development of an appropriate treatment system for natural rubber industrial wastewater treatment
Major: Chemical Engineering   Code No.:   9520301                          
PhD. Student: Takahiro Watari
Advisors:                       
1. Prof. Dr. Takashi Yamaguchi – Nagaoka University of Technology, Japan
2. Assoc.Prof.Dr.  Nguyen Minh Tan – Hanoi University of Science and Technology
Training Institution: Hanoi University of Science and Technology
 
Summary of new contributions of the Dissertation
  1. Current environmental issues and treatment systems for natural rubber processing wastewater in Vietnam were characterized via not only literature review but field study and systemized.
  2. A novel treatment system, i.e. BR-UASB-DHS, was developed in order to treat wastewater with high organic pollution and recover biogas as energy.
  3. The impact of microbial community diversity on the performance of biological treatments was elucidated. The insight of microorganism degrading pollutants could be the key for greater pollutant removal efficiency and biogas production capacity.
 
 Takahiro Watari.rar
 
 

Chia sẻ bài viết lên facebook