Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha Kosterlitz-Thouless trong mô hình 2D XY tổng quát - NCS Dương Xuân Núi


Ngày đăng: 13/01/2020
Tên luận án: Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha Kosterlitz-Thouless trong mô hình 2D XY tổng quát
Ngành: Khoa học vật liệu Mã số: 9440122
Nghiên cứu sinh: Dương Xuân Núi
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Lê Tuấn
     2. TS. Đào Xuân Việt
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Luận án đã chỉ ra rằng trong tất cả các mô hình 2D XY tổng quát với tương tác nematic bậc 2, 3 đều tồn tại vùng trung gian không phải là chuyển pha Kosterlitz-Thouless cũng không phải là chuyển pha Ising tại q = 2 (chuyển pha Potts tại q = 3).
  2. Đã đề xuất một đại lượng mới là ‘‘hiệu tỷ số chiều dài tương quan từ δξ(L)” để phân biệt các loại chuyển pha.
  3. Chuyển pha N-F là chuyển pha Ising với q = 2 (chuyển pha Potts (q = 3)).
  4. Với q = 4, lần đầu tiên xây dựng giản đồ pha cho mô hình 2D XY tổng quát với tương tác nematic bậc 4, chuyển pha F0-F1 không rõ ràng (có thể là hiện tượng ‘‘crossover’’).
  5. Với q = 8, N-F2 là chuyển pha KT, F2-F1 là chuyển pha KT, chuyển pha    F0-F2 là chuyển pha 1/8KT, chuyển pha F0-F1 không rõ ràng (có thể là hiện tượng ‘‘crossover’’).
 
 
Dương Xuân Núi.rar Chia sẻ bài viết lên facebook