Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo sợi nano 𝛼-Fe2O3 và ZnFe2O4 lai graphene khử từ ôxit graphene (RGO) bằng phương pháp phun tĩnh điện và ứng dụng cho cảm biến khí H2S. - NCS Nguyễn Văn Hoàng


Ngày đăng: 17/01/2020
Tên luận án: Nghiên cứu chế tạo sợi nano 𝛼-Fe2O3 và ZnFe2O4 lai graphene khử từ ôxit graphene (RGO) bằng phương pháp phun tĩnh điện và ứng dụng cho cảm biến khí H2S.
Ngành: Khoa học vật liệu                                 Mã số: 9440122
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hoàng
Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu    
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Chế tạo thành công sợi nano 𝛼-Fe2O3, ZnFe2O4 và lai với RGO bằng phương pháp phun tĩnh điện trực tiếp trên điện cực ứng dụng cho cảm biến khí H2S.
  2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ như: thành phần dung dịch, thời gian phun, nhiệt độ ủ, thời gian ủ, tốc độ gia nhiệt lên hình thái và cấu trúc của các sợi nano 𝛼-Fe2O3 và ZnFe2O4; và tìm ra chế độ công nghệ tối ưu để cảm biến có độ nhạy và độ chọn lọc với khí H2S tốt nhất.
  3. Nghiên cứu cũng cho thấy RGO tăng cường độ đáp ứng và độ chọn lọc của cảm biến trên cơ sở sợi nano 𝛼-Fe2O3 và ZnFe2O4.
  4. Đã giải thích cơ chế nhạy khí H2S của sợi nano 𝛼-Fe2O3, ZnFe2O4 và khi lai với RGO.
Các kết quả nghiên cứu này đã được công bố trong 03 bài báo ISI: 
- Nguyen Van Hoang et al., (2018) “Facile on-chip electrospinning of ZnFe2O4 nanofiber sensors with excellent sensing performance to H2S down ppb level”, Journal of Hazardous Materials, Vol. 360, pp. 6-16.
- Nguyen Van Hoang et al., (2019) “Excellent detection of H2S gas at ppb concentrations using ZnFe2O4 nanofibers loaded with reduced graphene oxide”, Sensors & Actuators: B. Chemical, Vol. 282, pp. 876-884.
- Nguyen Van Hoang, Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Toan, Hoang Si Hong, Phung Thi Hong Van, Nguyen Tang Son, Soo-Gil Yoon, Nguyen Van Hieu (2020), “Enhanced H2S gas-sensing performance of a-Fe2O3 nanofibers by optimizing process conditions and loading with reduced graphene oxide”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 826, pp. 154169-154180.
 


Name of dissertation: Electrospinning of α-Fe2O3 and ZnFe2O4 nanofibers loaded with reduced graphene oxide (RGO) for H2S gas sensing application.
Major: Materials Science                                Code No: 9440122
Name of PhD. Student: Nguyen Van Hoang
Advisors: Prof. PhD. Nguyen Van Hieu    
Training Institution: Hanoi University of Science and Technology
 
Summary of new contributions of the Dissertation
 
  1. The α-Fe2O3, ZnFe2O4 nanofibers and their loading with RGO were successfully synthesized by on-chip electrospinning method.
  2. The effects of fabrication process parameters (i.e. solution composition, heat treatment conditions, electrospun time) on morphology and microstructure of 𝛼-Fe2O3 and ZnFe2O4 nanofibers were examized to find out the optimal sensors which have best response and selectivity to H2S gas.
  3. The results showed that RGO enhance response and selectivity of the 𝛼-Fe2O3 và ZnFe2O4 nanofiber sensors.
  4. H2S gas-sensing mechanisms of the sensors based on α-Fe2O3, ZnFe2O4 nanofibers and their loading with RGO were also discussed in detail.
The main research results of the thesis were published in 03 ISI articles:
- Nguyen Van Hoang et al., (2018) “Facile on-chip electrospinning of ZnFe2O4 nanofiber sensors with excellent sensing performance to H2S down ppb level”, Journal of Hazardous Materials, Vol. 360, pp. 6-16.
- Nguyen Van Hoang et al., (2019) “Excellent detection of H2S gas at ppb concentrations using ZnFe2O4 nanofibers loaded with reduced graphene oxide”, Sensors & Actuators: B. Chemical, Vol. 282, pp. 876-884.
-  Nguyen Van Hoang, Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Toan, Hoang Si Hong, Phung Thi Hong Van, Nguyen Tang Son, Soo-Gil Yoon, Nguyen Van Hieu (2020), “Enhanced H2S gas-sensing performance of a-Fe2O3 nanofibers by optimizing process conditions and loading with reduced graphene oxide”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 826, pp. 154169-154180.
 Nguyễn Văn Hoàng.rar
 
Chia sẻ bài viết lên facebook