Luận án tiến sĩ: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng - NCS Đinh Văn Đệ


Ngày đặng: 20/01/2020
Tên luận án: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng
Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học        Mã số: 9140110
Nghiên cứu sinh:                       ĐINH VĂN ĐỆ
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS Trần Khánh Đức
                                              2. PGS. TS Nguyễn Hữu Lộc
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Các kết quả đạt được của Luận án đã có những đóng góp mới về cơ sở lý luận (quan điểm, khung năng lực; phương pháp, công cụ, quy trình...) đánh giá kết quả học tập trong dạy học các ngành kỹ thuật ở các trường cao đẳng theo tiếp cận năng lực;
  2. Đã khảo sát và đánh giá, phân tích được thực trạng hiện nay với nhiều hạn chế, bất cập và đề xuất thiết kế được hệ thống các Bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học các ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng có tính thiết thực và khả thi cao qua kết quả khảo nghiệm và thực nghiệm sư phạm khá công phu.
  3. Đã góp phần xây dựng tường minh cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá KQHT của SV theo tiếp cận Năng lực trong dạy học, tổng hợp một số vấn đề lý luận về kiểm tra đánh giá theo năng lực;
  4. Đề cập đến lý thuyết về kiểm tra đánh giá; xây dựng mô hình đánh giá kết quả học tập theo năng lực; đưa ra khung năng lực và tiêu chí đánh giá KQHT khá công phu; xây dựng bộ tiêu chí và thiết lập qui trình thiết kế bài kiểm tra viết luận và trắc nghiệm và bài thực theo tiếp cận năng lực. 
  5. Khảo sát thực trang 03 trường CĐ tại TP. HCM đào tạo theo năng lực nhưng kiểm tra đánh giá KQHT không theo tiếp cận năng lực, từ đó đưa ra nhận xét chung để nói lên tính cấp thiết của đề tài luận án;
  6.  Xây dựng cơ sở lý thuyết về thiết kế bài kiểm tra đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực và tiến hành thiết kế thành công 03 bài kiểm tra đánh giá: Bài kiểm tra tự luận, bài kiểm tra trắc nghiệm và bài thực hành thể hiện sự đầu tư, có giá trị cao đối với luận án và tài liệu tham khảo để sử dụng trong đánh giá KQHT của sinh viên
  7. Tác giả tiến hành kiểm nghiệm tính khả thi và cần thiết cả vấn đề kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực bằng phương pháp chuyên gia và kiểm nghiệm các đề kiểm tra bằng cách dùng làm đề kiểm tra học kỳ. Kết quả cho thấy, tác giả đã có những thành công nhất định cả về lý luận và thực tiễn của sự vận dụng váo quá trình kiểm tra đánh giá cụ thể.
                  
Đinh Văn Đệ.rar Chia sẻ bài viết lên facebook