THÔNG BÁO TIẾP TỤC LÙI THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020


THÔNG BÁO TIẾP TỤC LÙI THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU HỌC TẬP
KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
Nhà trường quyết định tiếp tục lùi thời điểm bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020 với thời gian 01 tuần lễ, chi tiết như sau:
-         Lịch học cũ: kỳ học bắt đầu từ 10/2/2020 (thứ hai)
-         Lịch học mới: kỳ học bắt đầu từ 17/2/2020 (thứ hai)
Sinh viên được khuyến cáo nên ở tại địa phương nơi cư trú cùng gia đình.
Sinh viên sử dụng email trường cấp để liên hệ thay vì gặp mặt trực tiếp, các minh chứng (nếu cần thiết) sẽ được chụp ảnh và gửi kèm theo email.
Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn sau:
1.      Về thủ tục phúc tra điểm các học phần
-         Sinh viên tải mẫu đơn phúc tra điểm tại đây.
-         Sinh viên điền đầy đủ các thông tin trong đơn phúc tra điểm, in ra và ký tên.
-         Chụp ảnh {đơn phúc tra & thẻ sinh viên} và gửi ảnh về địa chỉ email của Khoa/Viện phụ trách giảng dạy học phần. Danh sách email của Khoa/Viện có trong trang 2 của mẫu đơn.
-         Tiêu đề của email cần đúng theo cấu trúc: Phúc tra điểm – Mã học phần – Tên học phần
Ví dụ của tiêu đề: Phúc tra điểm – EE1234 – Các hệ thống năng lượng
-         Lưu ý:
o   Các email gửi không đúng hướng dẫn sẽ không được xem xét.
o   Thời hạn bắt đầu nhận đơn qua email: từ 8:00 ngày 08/02/2020
o   Thời hạn kết thúc nhận đơn: đến 17:00 ngày 14/02/2020
 
2.      Về việc liên hệ giải quyết các công việc với Phòng Đào tạo
Sinh viên gửi email tới địa chỉ tương ứng theo các mục công việc như sau:
-         Liên quan tới đăng ký học tập: chuyên viên Nguyễn Quốc Đạt: (dat.nguyenquoc@hust.edu.vn)
-         Liên quan tới học phí: chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dương (duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn) hoặc chuyên viên Trần Lê Hùng (hung.tranle@hust.edu.vn)
-         Liên quan tới chuyển điểm, xét tốt nghiệp, xét nhận đồ án tốt nghiệp, hoãn thi: chuyên viên Nguyễn Thị Hương (huong.nguyenthi1@hust.edu.vn)
-         Liên quan tới văn bằng tốt nghiệp: chuyên viên Nguyễn Thanh Sơn (son.nguyenthanh1@hust.edu.vn)
-         Liên quan tới cập nhật điểm, truy cập tài khoản sinh viên: chuyên viên Lê Quang Ninh (ninh.lequang@hust.edu.vn)
-         Liên quan tới điểm GPA, CPA, mức cảnh báo học tập: chuyên viên Trần Lê Hùng (hung.tranle@hust.edu.vn)
-         Các trường hợp khác có thể gửi email tới các Phó trưởng phòng: Nguyễn Xuân Tùng (tung.nguyenxuan@hust.edu.vn); Nguyễn Vũ Thắng (thang.nguyenvu@hust.edu.vn)
Ngày 06 tháng 02 năm 2020
      PHÒNG ĐÀO TẠO

Chia sẻ bài viết lên facebook