THÔNG BÁO TIẾP TỤC LÙI THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (lần 3)


THÔNG BÁO TIẾP TỤC LÙI THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU HỌC TẬP
KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
Nhà trường quyết định tiếp tục lùi thời điểm bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020 với chi tiết như sau:
  • Lịch học cũ: kỳ học bắt đầu từ 17/2/2020 (thứ hai)
  • Lịch học mới: kỳ học bắt đầu từ 24/2/2020 (thứ hai)
Sinh viên được khuyến cáo nên ở tại địa phương nơi cư trú cùng gia đình.
Trong thời gian này sinh viên cần tăng cường tự học:
  • Sinh viên chủ động tự học dưới sự hướng dẫn và học liệu của giảng viên phụ trách lớp học phần (được cung cấp qua hệ thống email của trường).
  • Sinh viên tham gia lớp học trên thống TEAMS (Microsoft Office 365) do giảng viên phụ trách lớp học phần tổ chức (nếu có).
  • Các lớp học phần được giảng dạy theo hình thức Blended Learning: triển khai học tập các nội dung trực tuyến từ 17/2/2020.
Ngày 14 tháng 02 năm 2020
      PHÒNG ĐÀO TẠO

Chia sẻ bài viết lên facebook