Luận án tiến sĩ: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của màng mỏng vật liệu nanocomposite SiO2/ZnO pha tạp ion Eu3+ và Er3+ - NCS Lê Thị Thu Hiền


Ngày đăng: 26/02/2020
Tên luận án: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của màng mỏng vật liệu nanocomposite SiO2/ZnO pha tạp ion Eu3+ và Er3+
Ngành: Vật lý kỹ thuật,  Mã số: 9520401
Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thu Hiền
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. GS.TS. Nguyễn Đức Chiến
  2. PGS. TS. Trần Ngọc Khiêm
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Đã xây dựng được quy trình chế tạo ổn định và chế tạo thành công vật liệu nanocomposite SiO2/ZnO pha tạp ion Eu3+  bằng phương pháp sol- gel kết hợp với quá trình quay phủ. Tối ưu hóa vật liệu trong đó chế tạo được màng mỏng SiO2/ZnO pha tạp ion Eu3+ có tỉ lệ nồng độ % mol tương ứng của SiO2:ZnO:Eu3+ lần lượt là 85:15:1,25 được ủ nhiệt ở 900 oC đạt chất lượng quang học tốt nhất. Đã nghiên cứu sự ảnh hưởng điều kiện công nghệ lên cấu trúc và tính chất quang của vật liệu và giải thích các kết quả đạt được.
  2. Đã xây dựng được 2 quy trình chế tạo vật liệu nanocomposite SiO2/ZnO pha tạp ion Er3+  trong đó quy trình 2 có tính ổn định cao bằng phương pháp sol- gel kết hợp với quá trình quay phủ. Đã chế tạo thành công màng mỏng vật liệu SiO2/ZnO pha tạp ion Er3+ có tỉ lệ nồng độ % mol tương ứng của SiO2: ZnO: Er3+ lần lượt là 95:05:0,3 được ủ nhiệt ở 700 oC đạt chất lượng quang học tốt nhất với độ dày màng cỡ 3 µm có tính định hướng ứng dụng trong chế tạo ống dẫn phẳng. Đã nghiên cứu sự ảnh hưởng điều kiện công nghệ lên hình thái cấu trúc và tính chất quang của vật liệu và giải thích sự khác nhau giữa hai quy trình chế tạo hệ vật liệu SiO2/ZnO pha tạp ion Er3+.
  3. Chứng minh có quá trình truyền năng lượng gián tiếp trong cả hai hệ vật liệu từ ZnO sang các ion đất hiếm làm tăng cường huỳnh quang của ion đất hiếm.
Lê Thị Thu Hiền.rar Chia sẻ bài viết lên facebook