Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20191-B và đăng ký bổ sung


THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2019.1B

& ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Việc mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2019.1B theo Biểu đồ kế hoạch học tập đã kết thúc. Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp hoặc có mong muốn đăng ký bổ sung cần thực hiện như sau:

A.   Dành cho sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp được trên hệ thống

1.    Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp tại:

Truy nhập tài khoản sinh viên (ctt-daotao.hust.edu.vn) à mục “ĐATN-Tốt nghiệpà “Đăng ký tốt nghiệp” để xem kết quả xét tốt nghiệp từ ngày 13/03/2020.

Phần liên quan tới Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời xem tại phần C của thông báo này.

2.      Trong trường hợp có thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp cần thực hiện như sau:

§Gửi thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp qua email tới cả 02 địa chỉ sau:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn; tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Phần Subject của email cần ghi đúng cú pháp

MSSV-Thắc mắc TN- Kỳ….            Ví dụ:   20141234 – Thắc mắc TN – 20191B

Sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được Nhà trường cấp để gửi các thắc mắc. Lưu ý không xóa email đã gửi để làm minh chứng xem xét sau này (nếu cần).

§  Mẫu đơn xem tại:

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=95

sau đó bấm vào “Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp ra trường” để tải về.

Sinh viên cần chuyển đơn sang định dạng PDF khi gửi kèm email.

3.      Thời hạn nhận thắc mắc:

§ Từ 8:00 ngày 13/03/2020 đến 17:00 ngày 27/03/2020

§  Các thắc mắc gửi sau 17:00 ngày 27/03/2020 sẽ không đủ thời gian giải quyết.

4.     Thời hạn có kết quả xử lý các thắc mắc về xét tốt nghiệp:

§  Kết quả xử lý thắc mắc sẽ có từ ngày 03/04/2020.

B.   Dành cho sinh viên chưa đăng ký được trên hệ thống

Với các sinh viên chưa đăng ký tốt nghiệp online được trên hệ thống, có nguyện vọng muốn đăng ký tốt nghiệp bổ sung cần thực hiện như sau:

1.      Gửi email xin đăng ký tốt nghiệp tới cả 02 địa chỉ sau:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn; tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Chú ý trong phần Subject của email gửi đi cần ghi đúng cú pháp

MSSV-Đăng ký TN - Kỳ….          Ví dụ:   20141234 – Đăng ký TN – 20191B

2.     Mẫu đơn:

Sử dụng chung mẫu đơn tại Phần A mục (2) của thông báo này và đảm bảo các yêu cầu sau:

§  Đơn bắt buộc điền đầy đủ thông tin, sau đó in ra (hoặc in ra trước rồi điền đầy đủ thông tin bằng chữ viết tay);

§  Ký và ghi rõ họ tên vào đơn;

§  Chụp ảnh đơn đã có chữ ký và gửi ảnh chụp này kèm theo email.

3.      Thời hạn nhận đơn: theo ngày giờ qui định tại Phần A mục (3) của thông báo này.

C.   Các lưu ý khác & Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

§  Sinh viên cần kiểm tra các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh (hiển thị trong phần thông tin cá nhân của tài khoản ctt-daotao) để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp.

§  Nếu thông tin cá nhân có sai sót cần chụp ảnh Giấy khai sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh và gửi kèm email tới cô Nguyễn Thanh Sơn theo:

o  Địa chỉ email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn

o  Tiêu đề email: MSSV – Giấy khai sinh – 2019.1B

o   Phần nội dung email trình bày các vấn đề cần điều chỉnh. Tất cả đều sử dụng email trường cấp.

§  Từ ngày 03/04/2020: các sinh viên có kết quả xét tốt nghiệp đã đạt có thể đăng ký từ tài khoản ctt-daotao để nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời”. Sinh viên đã đăng ký sẽ nhận giấy này tại Viện chuyên ngành.

§  Các đăng ký nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời” thực hiện trước ngày 03/04/2020 sẽ không có hiệu lực.

§  Sinh viên chịu trách nhiệm về việc gửi đúng địa chỉ email của người nhận; Phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm với các email gửi không đúng thời hạn, gửi không đúng người nhận, gửi không đúng cú pháp (vì có thể bị chuyển vào mục thư Spam).

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 


Chia sẻ bài viết lên facebook